یک خط تلفن همراه به شماره 09120173069

200000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909981026700914
شماره آگهی:
140091460000620508
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(آگـهـی مـزایـده)

به موجب یک فقره اجرائیه صادره در پرونده کلاسه 140001936ج خانم سکینه رحیمی محکوم گردیده جمعاً به مبلغ 200/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه در حق آقای جلال بیکزاده پرداخت نمایند.متقابلاً یک خط تلفن همراه به شماره 09120173069 متعلق به محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده با قیمت کارشناسی پایه 25/000/000ریال به فروش می رسد . متقاضیان می توانند در مورخه 1400/11/09 ساعت 16:00 در واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 4 واقع در خیابان دماوند-ایستگاه وحیدیه-خیابان داودی حاضر و نسبت به خرید اقدام نمایند. برنده مزایده مکلف است 10% قیمت را نقداً و باقیمانده را به هنگام انتقال پرداخت نمایند./ز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/09 ساعت 16:00