یک خط تلفن همراه اول به شماره 09125080868

265000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920000246996
شماره آگهی:
140191460000534794
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده (نوبت اول)

 

در پرونده اجرا بشماره 0001146 محکوم علیهم وراث مرحوم محمود اسلامی محکومند به پرداخت مبلغ 619/750/000 ریال بابت اصل خواسته (اجرت المثل) در حق خانم اشرف حبیبی فر وپرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت به شرح ذیل اموال اعلام میدارد:

 

که مبنی بر معرفی یک خط تلفن همراه اول گردیده عبارتست از :09125080868 وقیمت روز کارشناسی پایه خط موبایل مربوطه پس از استعلام های شفاهی متعدد ، قیمت کارشناسی پایه بدلیل نوع رند پائین ،رند جفت جفت از اول ،رند سه پله ،رند پلهای از اول ،رند پله ای از وسط و رند پله ای از آخر به مبلغ 265/000/000میلیون ریال ( معادل بیست و شش میلیون و پانصد هزار تومان ) اعلام میگردد. 

 

1-توقیف وارزیابی آن توسط کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شروع میگردد2- محل فروش اموال دفتر اجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسلامشهر است 3-هرکس می تواند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید ودر مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده دوشنبه مورخ 1401/10/26 از ساعت 10صبح لغایت 11صبح می باشد برنده مزایده باید 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است وبقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد.ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26