یک باب گاراج شهرزیبا

154000000

توضیحات

9609982140700695

140068460000491014
شعبه 1 اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول (نوبت اول)

به موجب پرونده ضبط وجه الوثاقه كلاسه 9900564 صادره از شعبه سوم اجراي احكام کیفری دادسراي عمومی و انقلاب ناحيه شش تهران كه منجر به صدور دستور ضبط وجه الوثاقه به مبلغ 50/000/000/000 ریال گرديده یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 3 فرعی از 155 اصلی قطعه 7 تفکیکی مفروز از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران متعلق به آقای سعید رضایی به نشانی: تهران، شهر زیبا، میدان الغدیر، کوچه الغدیر یکم، پلاک 98 توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل ارزيابي و مقرر گرديده در روز یکشنبه مورخه 1400/10/19 از ساعت 9/30 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مدنی اين دادسرا از طريق مزايده حضوري بفروش برسد. مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. ضمناً في المجلس 10 درصد از قيمت پيشنهادي از برنده مزايده اخذ و به حساب 2171299041006 نزد بانك ملي شعبه هفت تیر کد 444 واريز خواهد شد و خريدار موظف است باقيمانده ثمن مورد مزايده را ظرف يكماه پرداخت نمايد در غير اينصورت بدواً هزينه هاي انجام شده از سپرده اخذ و الباقي به نفع دولت ضبط مي گردد. ضمنا متقاضی شرکت در مزایده می بایست پنج روز قبل از برگزاری مزایده درخواست خود را جهت بازدید از ملک به این اجرا ارائه نماید.

وضعیت ثبتی: به استناد نامه شماره 139985601147027673 تاريخ 1399/09/24 اداره ثبت اسناد و املاك زيبادشت، عرصه ملك عبارت است از شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 1480 متر مربع به شماره 3 فرعي از 155 اصلي قطعه 7 تفكيكي مفروز از اصلي مذكور واقع در بخش 10 تهران داراي سند مالكيت به شماره ثبت 1830102 صفحه 81 دفتر 1150 به نام آقاي ناصر توكلي سراجي ثبت و صادر و تسليم گرديده است و در نهايت به موجب سند 22279 تاريخ 1388/06/12 دفترخانه 221 تهران مقدار 1/2 (يك مميز دو دهم) دانگ مشاع از شش دانگ ملك مذكور در مالكيت آقاي سعيد رضايي قرار گرفت و با شماره 86719 صفحه 241 دفتر 414 ثبت گرديد. حدود ملك به استناد تصوير سند مالكيت به اين شرح است: شمالا: به طول 35/25 متر به شارع، شرقا: به طول 33/50 متر به قطعه شش، جنوبا: به طول 75/ 33متر به قطعه زمين 157 فرعي، غربا: به طول 59 متر به قطعه هشتم تفكيكي.

مشخصات فنی اعیانی: ملك مورد ارزيابي زميني به مساحت 1480 متر مربع كه در سمت رو به خيابان آن تعداد 8 باب مغازه با شغل هاي مكانيكي خودرو، اگزوز سازي، باتري سازي، تعميرگاه تخصصي خودرو، لوازم يدكي سايپا و بيمه ايران (غير فعال) مشاهده گرديد. به استناد نامه 69463/505 شهرداري منطقه 5 تهران، پلاك ثبتي 155/3 داراي راي بدوي كميسيون ماده صد به شماره 930048 تاريخ 1393/01/10 مبني بر تعطيل و تخريب بناي تجاري صادر شده و متعاقبا داراي راي تجديد نظر كميسيون ماده صد به شماره 930288 تاريخ 1393/04/29 كه عينا راي بدوي تاييد شده است و هيچگونه عوارض بابت تثبيت تجاري اخذ نگرديده است. به استناد نامه 85092/505 تاريخ 1400/09/01 شهرداري منطقه 5 تهران، كاربري زمين پلاك ثبتي فوق با شماره شناسايي ملك 33738004 ، مسكوني و پهنه محل وقوع ملك R122 مي باشد. همچنين ميزان تراكم با توجه به پهنه وقوع ملك مشمول 5 طبقه مسكوني و 60% سطح اشغال و حداكثر تراكم 300% و با توجه به اندازه قطعه، به استناد بند 5-2 ضوابط و مقررات طرح تفضيلي يكپارچه شهر تهران مشمول يك طبقه تشويقي با تراكم متناظر مجاز مي باشد.

نظریه کارشناسی: با توجه به قرار کارشناسی صادره و اسناد و مدارک منضم در پرونده، وضع و موقعیت محل، کاربری، مساحت، دسترسی، موقعیت، بافت منطقه‌ای و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در موضوع و بدون در نظر گرفتن هر گونه تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، بانکها و غیره ارزش متعارف روز ششدانگ (عرصه ملک تجاری مشاعی) موصوف برابر با مبلغ 770.000.000.000 (هفتصد و هفتاد ميليارد) ريال و قيمت پايه مزايده 2 /1(يك و دو دهم) دانگ مشاع از شش دانگ آن برابر مبلغ 154.000.000.000 (يكصد و پنجاه و چهار ميليارد) ريال برآورد و اعلام مي شود.

 

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه 1 اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران – مرتضي صالحي مرزيجراني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/19 از ساعت 9/30 الي 10 صبح