یک باب کارخانه

1821000000

توضیحات

9609980226400697

140009460000193827
شعبه اجراي احكام مدني شهرستان هرند

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – مرحله اول

 

حسب نيابت واصله از اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضائي شهيد بهشتي تهران، اين اجراي احكام در نظر دارد در پرونده ي كلاسه ي 970234 ح  اين اجراي احكام ، با موضوع اجراي رأي داور و در راستاي وصول محكوم به و هزينه هاي اجرائي ، بنفع شركت تعاوني مسكن قدر به شماره ثبت 44444 و عليه شركت فولادسازه برسيان به شماره ثبت 36746 ملك ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي بفروش برساند.ملك مزبور توسط كارشناسان رسمي دادگستري به شرح ذيل كارشناسي و ارزيابي شده است.

 

محل مورد بازديد عبارت است از يك باب كارخانه توليد قطعات صنعتي به شماره ثبت 36746 شركت هاي اصفهان به آدرس : اصفهان -كيلومتر 35 جاده اصفهان -اژيه – شهرك صنعتي برسيان كه با توجه به بررسيهاي به عمل آمده عرصه و مستحدثات واقع درآن به شرح ذيل مي باشد .

قدمت بناهاي موجود در اين عرصه در حدود 11 سال مي باشد . در زمان بازديد كارخانه در تصرف عوامل شركت تعاوني مسكن قدر و به صورت تعطيل و بدون فعاليت مشاهده گرديد. با دعوت از آقاي بهرام طبالي ( نماينده فولاد سازه برسيان ) ايشان در محل حضور نيافتند .

1- عرصه

عرصه كارخانه مورد ارزيابي از سه قسمت تشكيل شده است . كه هر قسمت طي قراردادي مجزا به بهره بردار واگذار شده است .

الف : بر اساس قرارداد واگذاري شماره 108-88-ب مورخ 1388/02/28 قطعه شماره يك به مقدار 96320.85 متر مربع به شركت واگذار گرديده است . كه بعداً مساحت آن به 89640 متر مربع تغيير يافته است . ودرحال حاضر مساحت اين قطعه 89640 متر مربع مي باشد .

ب : بر اساس قرارداد واگذاري شماره 109-88-ب مورخ 1383/02/05 قطعه شماره دو به مقدار 7373.38 متر مربع به شركت واگذار گرديده است .

ج : بر اساس قرارداد واگذاري شماره 110-88-ب مورخ 1388/10/16 قطعات شماره 3-11-12-13 به مساحت 15887.5 متر مربع به شركت واگذار گرديده است . قطعه شماره يك بصورت مجزا و قطعات شماره 2-3-11-12-13 با يكديگر تجميع شده است .پلاك ثبتي مربوط به شهرك صنعتي برسيان شماره 97 از بخش 21 ثبت اصفهان مي باشد . وقطعه شماره 1 فقط قسمتي از ديوار محوطه آن با آجر اجرا شده است و قطعات شماره 2-3-11-12-13 محصور و در آن اعياني احداث شده است . به موجب مطالب درج شده در صفحه 20 قرارداد شماره 110-88-ب مورخ 1388/10/16مساحت زمين موضوع اين قرارداد به موجب صورتمجلس تحويل زمين شماره 1432 ب-88 مورخ 1389/02/25 مساحت كلي زمين به مساحت 112900 متر مربع تغيير يافت . ( مساحت كلي عرصه قطعات شماره1-2-3-11-12-13 )

2- محوطه سازي و حصاركشي عرصه واگذاري قطعات شماره 2-3-11-12-13 پس از تجميع با ديوار آجري وملات ماسه و سيمان به عرض 35 سانتيمتر و تركيبي از نرده فلزي ساخته شده با پروفيل محصور گرديده است و ديوار ضلع شمالي اين قسمت اجرا نشده است . ودرقطعه شماره 1 قسمتي از ديوار محوطه با ديوار آجري وملات ماسه و سيمان به عرض 35 سانتيمتر و محصور گرديده است و دراين قسمت جاي نصب نرده ها خالي مانده است و نرده فلزي نصب نشده است . در سمت شرق و غرب سه عدد درب فلزي ريلي به عرض 6.50 متر و ارتفاع 2.5 متر نصب شده است . در محوطه قطعه شماره يك هيچگونه عمليات ساختماني انجام نشده است . ودر محوطه تجميعي قطعات شماره 2-3-11-12-13 محوطه سازي با استفاده از بتن و آسفالت انجام شده است . و ساختمانها و سوله هاي كارخانه به شرح ذيل در اين محوطه تخصيصي قرار دارند .

3-سالن توليد شماره 1

سوله اي به مساحتي در حدود 3024.8 متر مربع با ارتفاع 9.20 متر در گوشه و 11.50 متر در وسط و ابعاد 138.88*21.78 با اسكلت فلزي ( ستون و تيرهاي تير ورق ) با پوشش سقف با عايق رطوبتي و ورق فلزي موجدار و ديوارها تا ارتفاع 2.60متر با آجر و نماي آجر و سنگي در دو طرف و الباقي با ورق فلزي و پنجره فلزي و كف بتني احداث شده است . درضلع شرقي – جنوبي – غربي داراي درب فلزي مي باشد . قسمتي از ديوارهاي ضلع جنوبي وغربي و شمالي ديوار بتني پيش ساخته مي باشد . فاصله بين ستونهاي اين سوله 6 مترمي باشد .و ريل جرثقيل بر روي ستونها نصب شده است .ولي ارابه و متعلقات جرثقيل برداشته شده است . در ضلع جنوبي اين سوله دو قسمت نيم سوله احداث شده است . كه قسمت اول به مساحت 92.61 متر مربع با اسكلت فلزي به ارتفاع داخلي 4.75 متر و قسمت دوم به مساحت 665.13 متر مربع با اسكلت فلزي و ارتفاع داخلي 6.77 متر مي باشد . و در قسمت دوم با ايجاد سقف با تيرآهن و طاق ضربي درارتفاع 2.80 متر يك طبقه داخلي به مساحت تقريبي 165متر مربع احداث شده است و داخل اين قسمت با استفاده ازپارتيشن آلومينومي جهت استفاده اداري تقسيم بندي شده است .

4- سوله شماره 2

سوله اي به مساحتي در حدود 3827.8 متر مربع با ارتفاع 12.35 متر در گوشه و 14.20 متر در وسط و ابعاد 26.49*144.50 متر با اسكلت فلزي ( ستون و تيرهاي تير ورق ) با پوشش سقف عايق حرارتي و ورق فلزي موجدار و ديوارها تا ارتفاع 4 متر با آجر فشاري وبلوك سيماني و الباقي با كارتن پلاست و ورق فلزي و كف بتني احداث شده است . و نماي داخلي و خارجي ديوارهاي اجراشده ملات ماسه و سيمان مي باشد . وقسمتي از ديوارها هنوز كامل نشده است . درب و پنجره هاي فلزي نصب نشده است .فاصله بين ستونهاي اين سوله 12متر مي باشد .

5- فضاي بين سوله شماره يك و دو

مابين سوله شماره يك و دو فضايي به مساحت 22/3043 متر مربع ( ابعاد 138.96*21.97 متر ) مي باشد . كه اين فضا با بتن كف سازي شده است . و به منظور اجراي پوشش سقف اين قسمت خرپا هاي فلزي با شيب يك طرفه به ستونهاي سوله شماره يك و دو متصل شده است . 4- ساختمان اداري ساختمان اداري كارخانه در يك طبقه با اسكلت فلزي و زير بنايي درحدود 259متر مربع در قسمت جنوبي كارخانه احداث شده است . نماي خارجي ساختمان سنگ و آجر براي كاربري سيستم اداري با سرويس بهداشتي و كابينت فلزي و mdf ،آبدارخانه با پنجره هاي خارجي فلزي و درب هاي داخلي چوبي كف موزائيك و ديوارها تا ارتفاع 120 سانتيمتر سنگ والباقي و گچ و خاك و رويه اندود گچ ودرب ورودي اصلي سكوريت مي باشد بام ساختمان ايزوگام و سيستم سرمايش كولر آبي و گازي و سيستم گرمايش پكيج مي باشد كه لوله كشي هاي مربوطه و نصب رادياتور انجام و فاقد دستگاه پكيچ است . ستونهاي اصلي ساختمان با اسكلت فلزي براي دو طبقه در نظر گرفته شده است . فضاي داخلي ساختمان اداري به طول 23.5 متر با پارتيشن به ارتفاع 170 سانتيمتر تقسيم بندي شده است . وكابل كشي شبكه كامپيوتر در داخل ساختمان انجام شده است . 5- ساختمان نگهباني در ضلع شرقي كارخانه فضايي به مساحت 37متر مربع بامصالح بنايي و سقف سبك با پوشش سفال ودرب و پنجره فلزي و ديوار آجري و نماي داخلي و خارجي آجري و كف سنگي احداث شده است . سيستم سرمايش كولر آبي و سيستم گرمايش بخاري مي باشد .

6- اتاق باسكول

در قسمت ورودي كارخانه اتاق باسكول به مساحت تقريبي 16 متر مربع ، با مصالح بنايي و سقف تير آهن و طاق ضربي و نماي خارجي سنگي ودرب و پنجره فلزي و كف موزائيكي وديوارهاي آجري احداث شده است .

7- سرويس بهداشتي – انباري – اتاق برق – محل استراحت كاركنان و…

در ضلع شرقي كارخانه فضايي به مساحت 157 متر مربع با مصالح بنايي و ديوارهاي آجري و طاق ضربي و درب و پنجره فلزي و آلومينومي جهت سرويس بهداشتي – انباري واطاق برق احداث شده است .

8- حوضچه تاسيسات

در ضلع شرقي كارخانه فضايي به مساحت15.40 متر مربع و عمق 3 متر با ديوار آجري و پوشش ملاتماسه و سيمان و لايه رويه ايزوگام جهت حوضچه تاسيسات احداث شده است .

9- انشعابات

ملك مورد بازديد داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد كه امتيازات مزبور توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت برق ، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات به شرح ذيل ارزيابي شده است:

1-صنايع فولاد سازه برسيان داراي انشعاب برقِ دائر ، فاقد بدهي و به شماره شناسائي 1/3/04/03/72/01/8655 قدرت قراردادي 350 كيلووات از نوع ولتاژ اوليه با تعرفه مصرف صنعتي ارزش انشعاب برق فوق مبلغ 1/640/000/000 ريال ( يك ميليارد و ششصد و چهل ميليون ريال ) اعلام مي گردد . 2 – صنايع فولاد سازه برسيان داراي انشعاب گاز شهري دائر ، به شماره اشتراك 2162858509 به ظرفيت 160 متر مكعب ارزش انشعاب گاز فوق مبلغ 116/000/000 ريال ( يكصد و شانزده ميليون ريال ) اعلام مي گردد . 3 – صنايع فولاد سازه برسيان داراي انشعاب آب از شهرك مي باشد . ارزش انشعاب آب فوق مبلغ 65/000/000 ريال ( شصت و پنج ميليون ريال ) اعلام مي گردد .

نظريه كارشناسي : لذا با توجه به مراتب فوق ، نوع مصالح مصرفي ، مكان و كليه عوامل موثر در قيمت گذاري و جميع جهات مؤثر در موضوع ارزيابي، در صورت نداشتن هيچ‌گونه منع شرعي و قانوني جهت معامله و عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، ماليات و … ارزش نهايي عرصه ومستحدثات ايجاد شده در ملك به شرح ذيل مي باشد . 1- ارزش حق بهره برداري قطعه شماره يك به مساحت 89640 متر مربع : مبلغ 121.462.200.000 ريال 2- ارزش مستحدثات صورت گرفته در قطعه شماره يك ( حصاركشي ) : 3.465.000.000 ريال 3- ارزش حق بهره برداري قطعه شماره دو به مساحت 23261متر مربع :37.217.408.000ريال 4- ارزش مستحدثات صورت گرفته در قطعه شماره دو شامل سالن هاي توليد – اداري – و …. مبلغ 277.070.740.000ريال ارزيابي و اعلام مي گردد.5-ارزش امتيـازات و انشعـابات آب ، بـرق و گـاز به شـرح فـوق و متعلق به صنـايـع فـولاد سـازه برسيـان ، مجموعـاً مبـلغ 1/821/000/000 ريـال ( يك ميليـارد و هشتصـد و بيسـت و يـك ميليـون ريـال) بـرآورد و اعـلام مي گـردد .

 

جمع كل ارزيابي عرصه و اعيان ملك و انشعابات و …  مبلغ 441،436،348،000 ريال  (چهار صد و چهل و يك ميليارد و چهار صد و سي وشش ميليون و سيصد و چهل و هشت هزار ريال ) مي باشد .

 

تاریخ ، روز و محل برگزاری مزایده:

 

نظريه كارشناسان به طرفين ابلاغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده، لذا اين اجرا قصد دارد ملك فوق را از طريق مزايده به فروش برساند كه در اين خصوص ، جلسه مزايده اي براي روز سه شنبه مورخ 1400/09/09 از ساعت 10 صبح در محل دادگاه عمومي شهرستان هرند تعيين ميگردد. در اجراي ماده ي 126 قانون اجراي احكام مدني طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده و با هماهنگي اين اجراء از ملك مذكور بازديد نمايند. برابر ماده ي 128 قانون مزبور مزايده از قيمت كارشناسي شروع و برنده مزايده فرد يا افرادي هستند كه بالاترين قيمت را از قيمت كارشناسي  اعلام و در راستاي ماده ي 129 قانون مزبور 10 % درصد از قیمت کارشناسی را بايستي في المجلس (از طريق همراه داشتن يك فقره چك بانكي تضمين شده در وجه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان هرند ) به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسليم نمايد و مابقي بها را ظرف مهلت ده روز پرداخت نمايد تا نسبت به تحويل مال مورد مزايده به وي اقدام گردد. بديهي است در صورتي كه برنده ي مزايده در موعد مقرر بقيه ي بهاي مال را نپردازد سپرده ي او پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد% .

 

 

 دادورز اجراي احكام مدني دادگاه عمومي شهرستان هرند – محمد محسني اژيه

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

وز سه شنبه مورخ 1400/09/09 از ساعت 10 صبح