یک باب منزل مسکونی

1227230000

توضیحات

8909980730800484

140012460000187105
شعبه اول اجراي احكام كيفري شهرستان خفر

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

بموجب پرونده  970173این اجرا واصله از شعبه پنجم اجرای احکام کیفری شیراز مبنی بر مزایده و فروش پلاک ثبتی 155/592 ملکی خانم فاطمه کاظمی  فرزند کاظم  که نوع ومشخصات آن بشرح ذیل میباشد  به همین منظور در روز دوشنبه مورخ 1400/09/29 از ساعت 10  الی 11 در محل اجرای احکام دادگاه خفر مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ  1/227/230/000ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بهاء را فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه قیمت  را ظرف مدت ده روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه بنفع دولت ضبط خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد ضمناً نوع ومشخصات اموال مورد مزایده بشرح ذیل می باشد:

ششدانگ پلاک ثبتی 155/592 ملکی خانم فاطمه کاظمی فرزند کاظم واقع در خفر روستای کته کوچه بهداشت کدپستی 74541/89771بصورت یکباب خانه درب از حیاط ماشین رو یک طبقه سازه اسکلت آجری و فاقد شنارژبندی  و عرصه بمساحت 297/23 متر مربع و اعیان بمساحت 110 متر مربع دارای امتیازات و انشعابات و دیوار کشی همراه با فضای سبز که حسب کارشناس منتخب این دادگاه بمبلغ یک میلیارد و دویست و بیست و هفت میلیون و دویست وسی هزار ریال ارزیابی شده است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز دوشنبه مورخ 1400/09/29 از ساعت 10 الی 11