یک باب منزل مسکونی 22بهمن

16500000000

توضیحات

9909983657600002

140009460000248749
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي محسن کريمي عليه آقاي محمود منصوري ارمکي  و مبلغ 460/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  14/100/000ريال خسارت دادرسي و مبلغ  ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل: 6دانگ عرصه و اعيان  به انضمام امتيازات يک باب منزل مسکوني پلاک ثبتي3170 فرعي از 921 فرعي از 2  اصلي بخش 2 کاشان واقع در خيابان 22 بهمن  کوچه بلنديان خيابان کردميل انتهاي فتح 5 ملکي آقاي عليرضا رحيمي 

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/07  از ساعت  11  در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : ملک فوق داراي عرصه بصورت درب حياط طبق سامانه به مساحت 150متر مربع و اعياني در 3 طبقه زيرزمين قابل سکونت حدود 75 متر مربع و همکف قابل سکونت به مساحت 110 متر مربع 20سال ساخت به انضمام يک اتاق در در طبقه اول به مساحت حدود 50 متر مربع و با توجه به مراتب فوق و ساير عوامل موثر درارزيابي از نظر کارشناس محترم به مبلغ 16/500/000/000 ريال ارزيابي گرديده است .

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/11/07  از ساعت  11