یک باب منزل مسکونی

13000000000

توضیحات

9709983033800029

140050460000129361
شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كنگاور

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

مزایده نوبت اول

به موجب دستورضبط دادسرای عمومی وانقلاب اسلامی شهرستان فردیس مبنی برفروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک1295فرعی از29اصلی تحت سند شماره 12988 واقع در کنگاور خ شهید رجایی کوچه 7 شهید بلقدر تحت مالکیت خانم شوکت خزایی به مساحت عرصه133/72به ارزش 13/000/000/000ریال مقررگردیده که منزل مسکونی در مورخه 06-11-1400ساعت 11صبح ازطریق مزایده در دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری کنگاور بفروش برسد که قیمت پایه ازمبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تمدید خواهد شد متقاضیان درصورت تمایل میتوانند پنج روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد نظر داده شود                 

مدیر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقلاب اسلامی شهرستان کنگاور- نورالدین همتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخه 06-11-1400ساعت 11صبح