یک باب منزل مسکونی

320726628

توضیحات

9809987199300133

140012460000243074
شعبه 6 اجراي احكام (ويژه نيابت حقوقي و خانواده) شيراز

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده : (نوبت دوم)

نظر به اینکه در پرونده اجرائي به كلاسه 980242 شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز، محكوم له  مهشید ملک حسینی تقاضاي فروش اموال توقيفي غيرقابل افراز محكوم عليه  جهانگیر مرادیان بروجنی  كه نوع و مشخصات آن بشرح ذيل مي باشد معادل مبلغ320/726/628ريال بابت محكوم به و نیم عشر از طريق مزايده و انتشار آگهي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار محلي استان فارس را نموده است به همين سبب در روز یکشنبه مورخ 1400/10/25 از ساعت9 الي 10 صبح در محل شعبه مذکور ( واقع در شیراز – خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای عمومی حقوقی شیراز – طبقه زیرزمین – شعبه ششم اجرای احکام (ویژه نیابت) ) مزايده برگزار خواهد شد. قيمتي كه مزايده از آن شروع مي شود براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري مبلغ 320/726/628 ريال بوده و برنده مزايده كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد و ده درصد بها را في المجلس بعنوان سپرده به شعبه اجرای مربوطه تسليم و بقيه بهاي اموال را ظرف مدت 30 روز از تاريخ مزايده پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت مابقي، وجه سپرده توديعي پس از كسر هزينه مزايده، به نفع دولت ضبط خواهد شد. متقاضيان مي توانند در مدت پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموال را ملاحظه نمايند. شرکت کنندگان باید ده درصد مبلغ ذکر شده را واریز به حساب سپرده دادگستری شیراز همراه داشته  باشند. همراه داشتن کارت ملی و ثبت نام ثنا جهت شرکت کنندگان در مزایده الزامی است.

مورد مزایده: 256/دانگ از یک دانگ از  ششدانگ یک منزل مسکونی وقفی با عرصه 280 متر مربع و اعیان 115 متر مربع با اسکلت اجری و سقف طاق ضربی با نمای سیمان سفید قدیمی و قدمت ساخت 37 سال پلاک فوق مشاعی و بخشی از پلاک ثبتی 2053 بخش 4 شیراز میباشد

آدرس: شیراز -خیابان شیشه گری -خیابان صدق گویا جنب سوپر مارکت جهان- نبش کوچه 10 کدپستی 7164965346

 

 

دادورز اجراي احكام شعبه 6 اجراي احكام (ويژه نيابت حقوقي و خانواده) شيراز – پارسایی

 

شيراز-خيابان ملاصدرا-انتهاي خيابان شهيد جمالي

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یکشنبه مورخ 1400/10/25 از ساعت9 الي 10 صبح