یک باب منزل مسکونی

8750000000

توضیحات

9909980703500920

140012460000243658
شعبه اول اجراي احكام حقوقي شيراز/قديم

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000257 دادورزی اول اجرای احکام حقوقی شیراز ، محکوم له حمیدرضا ایزدی تقاضای اجرای دستور فروش اموال محکوم علیه مریم هادی کهمینی که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین سبب در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 ساعت 9 الي 10 در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان شهید جمالی مزایده برگزار و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده ، ملک را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخ 1400/05/12 ، ارزش شش دانگ ملک واقع در خیابان شریف آباد کوچه شماره 8/7 به مبلغ 8/750/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره 080100004058012907627341 IR به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت سوم می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 875/000/000 ریال با شناسه پرداخت : 960108100100019909980703500920 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند . همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند %

 

مشخصات ملک مورد مزایده :

فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی فاقد سند رسمی واقع در شيراز ، خيابان شريف آباد ، كوچه شماره هشت (خيابان 10 متري دوم طالقاني ) ، سمت راست كوچه فرعي 8/7 ، اواسط كوچه سمت چپ ، پلاك آبي به شماره 168278 و 147 ، پلاك كدپستي به شماره 68999-71578  به مساحت عرصه در حدود 120 مترمربع ( درب از حياط ) كه ساختماني يك طبقه به مساحت حدود 90 مترمربع زيربنا از نوع مصالح بنايي – آجري و نماي سيماني با ساير انشعابات و تاسيسات با قدمت مستحدثات در حدود 22 سال در آن احداث شده است حال با عنايت به موقعيت محل و استفاده فعلي مسكوني و مساحت اعيان و انشعابات و تاسيسات مربوطه و قدمت بنا و وضعيت فعلي بازار و جميع جهات موثر در ارزيابي ؛ ارزش كل ملك موصوف به مبلغ 8،750،000،000 ريال معادل هشتصد و هفتاد و پنج ميليون تومان برآورد شده است  .

محمدحسین عطادوست

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 ساعت 9 الي 10