یک باب منزل مسکونی 

32793750

توضیحات

9909980702800039

140012460000208659
شعبه اجراي احكام كيفري شماره چهار شهرستان شيراز

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

نظر به اینکه محکوم علیه محمد مهدی بویر احمدی فرزند علی اکبر  به موجب پرونده کلاسه 9901289 الف ج 4  محکوم به رد مال در حق محکوم لهم مریم و شهرام کریمی و در راستای اجرای حکم صادره و استیفای حقوق محکوم له یک باب منزل مسکونی  با مشخصات ذیل توقیف و طیق نظریه کارشناس که مصمون از اعتراض مانده  ارزش یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع (1/5 )  از شش دانگ عرصه و اعیان ملک به مبلغ 32.793.750.000 ریال ( سی ودو میلیلرد و هفتصد و نود و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال  )  ارزیابی شده با عنایت به درخواست محکوم له فروش  مال توقیفی در تاریخ 2/10/1400 ساعت 9 در دفتر شعبه 4 اجرای احکام کیفری شیراز به نشانی شیراز – میدان اله – بلوار شیرودی – مجتمع قضایی شهید قدوسی از طریق مزایده با قیمت اعلامی طبق نظریه کارشناس شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . 10% قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ ( مبلغ پیشنهادی بصورت چک بین بانکی یا تضمینی باشد )  و به حساب سپرده دادگستری واریز خواهد شد و البافی حداکثر ظرف مدت 20 روز دریافت خواهد شد . تسلیم و انتقال مال بعد از پرداخت تمام بهای ان و عدم شکایت راجع به مقررات مزایده و احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه ظرف یک هفته از تاریخ فروش صورت خواهد گرفت .در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بقیه بهای مال مورد مزایده را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .

ضمنا متقاظیان شرکت در مزایده می تواند در مدت 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند .

 

مدیر دفتر شعبه 4 اجرای احکام کیفری شیراز – رعیتی فرد

 

مشخصات ملک مورد مزایده : 

  ملک مورد نظر به شماره پلاك ثبتي 1360/117 بخش 4 شيراز واقع در خيابان عفيف آباد كوچه 20/3 پلاك 12 كدپستي 5 و 33336 – 71838 يك ساختمان دو طبقه مسكوني با قدمت بيش از 35 سال  با اسکلت آجری و سقف طاق ضربتی ( تیرآهنی ) تیرچه بلوک و نمای سنگ و کف موزائیک به مساحت عرصه 291/5 مترمربع و  اعيانی احداث شده در ان به مساحت 358 متر مربع ( شامل طبقه همکف 173 متر مربع و طبقه اول 173 متر مربع و سرپله 12 متر مربع ) و هرطبقه داراي 4 اتاق خواب و هال وسالن وسرويس بهداشتي وشيرالات ودرب ضدسرقت ولوسترهاي ونورپردازي وحمام داراي كولر ابي وبخاري گازي وحمام آشپزخانه باكابينت فلزي ورنگ آميزي است داراي درب وپنجره فلزي وداراي درب وديوارحياط ومحوطه سازي است و داراي انشعابات اب وبرق وانشعاب گاز ميباشد. ساختمان موصوف درزمان بازديددراختيارمالك قرارداشت .براساس اسنادومدارك ابرازي ملك فوق داراي يك جلد سند مالكيت تك برگي به شرح ذيل مي باشد. -یک مميز پنج دهم دانگ ازششدانگ عرصه واعيان زمين(وضعيت خاص طلق ) به شماره (117/1360)مفروز ومجزي شده ازيك فرعي ازاصلي مذكوربخش 4 حوزه ثبت ملك شيراز ناحيه 1 استان فارس به مساحت ( 50 / 291 مترمربع) وداراي سند مالكيت (تك برگي)به شماره سريال 453340 ب / 93 كه دردفتراملاك شماره 2059 به شماره ثبت ملك 576691 ودرصفحه 263 بنام آقاي محمدمهدي بويراحمدي فرزند علي اكبر درج گرديده است .

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 2/10/1400 ساعت 9