یک باب منزل مسکونی

45000000000

توضیحات

9809980703100698

140012460000187947
شعبه 7 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه9901629 اجرای احکام مدنی7  شیراز موضوع محکومیت مالی صادره از شعبه 16  دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له آقای غلامرضا دسترنج فرزند حسن ، . تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محکوم علیهم  احمد رنجبر فرزند رضا ، حسن دست رنج فرزند كرمعلي ،  به شرح ذیل الذکر معادل مبلغ 45/000/000/000 ریال را نموده لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت  روز دوشنبه  مورخ  1400/9/8 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه تاریخ 1400/5/31  هیأت  سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری :آقایان  وحید جعفری ابوذر چراغی حسن شفائی  به مبلغ 45/000/000/000  ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم وما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی  در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

در خصوص  اموال غیر منقول حسب ماده 144 قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نباشد  و محکوم له  مال مزایده را در قبال  طلب  خود قبول  نماید  محکوم علیه  می تواند  ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل  محکوم به  تقاضای  رفع توقیف مال را بخواهد./ 

    مشخصات ملک مورد مزایده :

شش دانگ يك باب منزل مسكوني به مساحت عرصه 203/35 مترمربع داراي يك جلد سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 242790 تحت پلاك ثبتي 1 فرعي از 349 اصلي بخش 3 شيراز كه تحت شماره 7250 صفحه 25 دفتر 111 املاك در تاريخ 1359/04/31 به ثبت رسيد.

اعيان ملك در دو طبقه شامل همكف و طبقه اول با قدمت تقريبي 40 سال، به مساحت تقريبي 180 مترمربع در هر طبقه، اسكلت بنايي، سقف طاق ضربي، كف موزاييك، ديوارها نقاشي شده، نماي ساختمان سنگ و سيمان سفيد، 3 خوابه، داراي حمام، سرويس بهداشتي، آشپزخانه، انشعابات آب، برق و گاز مي باشد  نشاني ملك: شيراز، محله چوگياه، خيابان شهيد مختاري، پلاك 351، كدپستي 93676 71948

مالك: شش دانگ ملك فوق به مالكيت آقاي حسن دسترنج فرزند كرمعلي به شماره ملي 5139764563 و شماره شناسنامه 16 صادره از آباده مي باشد.

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز دوشنبه  مورخ  1400/9/8 از ساعت 8 الی 9 صبح