یک باب منزل مسکونی

رایگان

توضیحات

9209983751300672

140009460000190442
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار

1400/08/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده و فروش اموال غير منقول

اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده به شماره كلاسه  970667 اين اجرا موضوع دعوي زهرا حسني دستجردي فرزند علي ، فاطمه حسني دستجردي فرزند علي ، معصومه مرادي دستجردي فرزند حاجي رضا ،  بطرفيت حيدر حسني دستجردي فرزند علي ، نادعلي حسني دستجردي فرزند علي ،،  مبني بر فروش اموال غير منقول به شرح یک باب منزل مسکونی به مساحت 500 متر مربع واقع در دستگرد انتهای خیابان حافظ شمالی کوچه شهید حیدر حسنی و یک قطعه زمین محصور در مجاورت منزل به مساحت 1000 متر مربع جلسه مزايده اي با عنوان فروش  يكباب منزل مسكوني و يك قطعه زمين واقع در دستگرد برخوار- انتهای خیابان حافظ – فرعی شهید حیدر حسنی پلاک 43- کد پستی 37896-83431در تاريخ 1400/09/09 در ساعت 11 صبح برگزار نمايد طالبين مي توانند پنج روز قبل از مزايده جهت بازديد از ملك به دفتر اجراي احكام مراجعه نمايند و قيمت از مبلغ ارزيابي شروع ميشود و ملك به كسي كه بالاترين قيمت پيشنهاد نمايد فروخته ميشود لازم به ذكر است خريدار ميبايستي قبل از آغاز جلسه 10درصد مبلغ مورد  مزايده را به حساب سپرده دادگستري واريز نموده و فيش آنر به دفتر تحويل نمايد و تسليم مال پس از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت و ضمنا هزينه هاي اجرايي بر عهده طرفين پرونده مي باشد .

  مشخصات ملک مورد مزایده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری:

ملک مورد نظر شامل یک باب خانه قدیمی سه طرف ساخت و حیاط مرکزی و یک قطعه زمین که در قسمت غرب آن واقع گردیده می باشد.

خانه قدیمی : اسکلت باربر ساختمان با دیوارهای خشتی ،سقف طاق و چشمه وقسمتی ازسقف با چوب احداث شده است .کف موزائیک ،دیوارهای نقاشی مستهلک و ساختمان دارای انشعاب آب و برق و سرویسهای بهداشتی بقدر کفایت می باشد .قدمت ساختمان بیش از 60سال تخمین زده می شود.اعیانی ساختمان فاقد ارزش قلمداد می گردد.

زمین محصور در سمت غرب:قطعه زمینی با دیوارهای بلوک سیمانی در سمت غرب منزل مسکونی واقع گردیده است طبق گزارش کارشناس محترم نقشه برداری (پیوست یک )مساحت منزل مسکونی95/576متر مربع و مساحت زمین محصور که در مجاورت غربی منزل مسکونی قرار دارد 70/491 متر مربع می باشد قسمتی از واحد مسکونی و زمین مجاور آن در طرح گذر بندی شهرداری دستگرد واقع گردیده است .در این خصوص پس از مکاتبات با شهرداری دستگرد و استعلام در خصوص مساحت قرار گرفته در طرح و کاربری مقدار باقیمانده ،پاسخ هرداری به موجب نامه شماره 409/01/00مورخ25/01/1400و نقشه آن واصل گردید .به موجب استعلام انجام شده مساحت زمین باقیمانده در قسمت غرب معادل 61/271متر مربع و مساحت زمین باقیمانده درقسمت شرق معادل 82/186متر مربع می باشد شهرداری دستگرد به موجب همان نامه اعلام داشته صدور پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات طبق طرح جامع با کاربری مسکونی امکان پذیر می باشد .

نتيجه ارزيابي :

پس از بررسی موقعیت محلی ملک ،مساحت کل زمین 065/1068متر مربع)مساحت قرار گرفته در طرح (22/610متر مربع )مساحت قسمت های باقیمانده در بخش های شرقی و غربی

(مجموعا 43/458متر مربع ) کاربری قسمت های باقیمانده و با نظر به جهات موثر در کارشناسی ،ارزش شش دانگ ملک مورد نظر (اعم از قسمت های باقی مانده یا قسمت های قرار گرفته در طرح )به تاریخ مباشرت به کارشناسی معادل 34/100/000/000ريال (سی و چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال ) برآورد و اعلام می گردد .

سهم وراث : سهم زهرا حسني دستجردي (فرزند دختر ): يك ششم (1/6) از كل ماترك مي باشد كه پس از گرد كردن معادل 5/683/333/000 ريال (پنج ميليارد و ششصد و هشتاد و سه ميليون و سيصد و سي و سه هزار ريال ) مي باشد.

سهم فاطمه حسني دستجردي (فرزند دختر): يك ششم (1/6) از كل ماترك مي باشد كه پس از گرد كردن معادل 5/683/333/000 ريال (پنج ميليارد و ششصد و هشتاد و سه ميليون و سيصد و سي و سه هزار ريال ) مي باشد.

سهم نادعي حسني دستجردي (فرزند پسر): يك سوم (1/3) از كل ماترك مي باشد كه پس از گرد كردن معادل 11/366/667/000 ريال (يازده ميليارد و سيصد و شصت و شش ميليون و ششصد و شصت و هفت هزار ريال ) مي باشد.

سهم حيدر حسني دستجردي (فرزند پسر ): يك سوم (1/3) از كل ماترك مي باشد كه پس از گرد كردن معادل 11/366/667/000 ريال (يازده ميليارد و سيصد و شصت و شش ميليون و ششصد و شصت و هفت هزار ريال ) مي باشد.

          اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار  

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ 1400/09/09 در ساعت 11 صبح