یک باب منزل مسکونی گلحصار خیابان شهدا

1800000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920000733346
شماره آگهی:
140191460000541242
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن مزایده اموال غیر منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده بر حسب محکوم علیه حسین علی محمدی محکوم به پرداخت قیمت روز 14 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی بابت مهریه و مبلغ 311.781.796 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی در حق محکوم له خانم خانم راضیه حیدری و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با عنایت به معرفی سه دانگ از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 376 فرعی از 166 اصلی بخش 12 واقع در گلحصار خیابان شهدا کوچه امت کوچه حافظ پ 40 منزل مسکونی عبارتست يك باب حياط منزل مسكوني قديم ساخت بصورت يك طبقه بازسازي شده اسكلت طاق ضربي نماي سراميك به مساحت عرصه 45.11 مترمربع و اعياني زيربناي حدود 42 مترمربع است و شامل يك اتاق هال و آشپزخانه كابينت ام دي اف و حمام ، سرويس داخل حياط است ، كف حياط موزاييك و داخل منزل سراميك ، ديوارها تا يك متر سراميك و مابقي همراه سقف گچكاري و نقاشي است. سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي داراي انشعابات آب و برق و گاز اختصاصي به مساحت 45 متر و11 سانتیمتر مترمربع ریال برآورد قیمت می شود که ارزيابي سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعيان ملك مذكور شماره 376 فرعی 166 اصلی بانضمام انشعابات و امتيازات و جميع ملحقات عرفي و قانوني با مشخصات مشروح و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي، بر اساس كاربري، وضع موجود موقعيت زماني و مكاني و لحاظ ساير عوامل موثر و بدون احتساب هرگونه بدهي و ديوين احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و با فرض اصالت و صحت مستندات ابرازي و فارغ از مشكلات ثبتي و حقوقي و بازداشت و بطور كلي نداشتن منع شرعي و قانوني جهت معامله و انتقال رسمي به نظر اينجانب برابر 1.800.000.000 ريال (یک ميليارد و هششصد ميليون ريال) برآورد مي گردد. قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده آپارتمان موصوف در روز 1401/11/04 از ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04