یک باب منزل مسکونی کیانشهر

14000000000

توضیحات

9809988311000426

140050460000130396
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص پرونده اجرائی 9900879 شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه له  علي صادقي عليه بهمن و بهروز ياوري در نظر دارد مال غیرمنقول ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.

مشخصات ملك : چهار دانگ یک باب منزل مسكوني (سند دار)  به شماره پلاك ثبتي 2290فرعي از 366اصلي واقع درحوزه ثبتي ناحيه يك كرمانشاه به مالكيت 4دانگ مشاعي از 6دانگ‌آقاي بهروز ياوري فرزند درويش به آدرس: كرمانشاه-كيهانشهر -نرسيده به ميدان شهيد نصوري -كوچه ششم (روبروي فروشگاه هفت)-پلاك 10، ملك مذكور يكباب منزل مسكوني يك طبقه از نوع سازه بنايي باستونهاي فلزي و سقف طاق ضربي ميباشد كه در عرصه اي به مساحت 200متر مربع احداث گرديده است .(مساحت براساس برگه بازداشتي سند موجود در پرونده ميباشد) اعيان ساختمان مشتمل بر دو اتاق خواب، هال و پذيرايي، آشپزخانه، حمام و سرويس بهداشتي است.سيستم‌ گرمايش ملك بخاري گازي وسرمايش آن كولر آبي است.ساختمان داراي امتيازات وانشعابات معمول بوده ومساحت اعيان آن حدود 134متر مربع است. وارزش 4دانگ مشاعي ملك مذكور مبلغ 14000000000ريال معادل يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان برآورد و زمان برگزاری مزایده برای روزچهارشنبه مورخ 1400/11/13  ساعت 10 صبح تعیین گردیده است .کلیه طالبین و خریداران می بایست 10درصد مبلغ پایه مزایده راقبل ازمزایده به حساب سپرده دادگستری بشماره  740100004056012907595698 بنام سپرده دادگستري واریز نموده و در ساعت مقرر با به همراه داشتن کارت شناسایی ملی و کارت بانک ملی به این شعبه واقع در چها راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه نهم اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدوفی المجلس10درصد مابه التفاوت قیمت پایه تا بالاترین مبلغ پیشنهادشده رانيز پرداخت نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و 90درصد باقیمانده بهای مال را باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبلغ پرداخت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.بديهي است پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است. دادورز شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه – مهدي خندان

اطلاعات بیشتر

مهلت

روزچهارشنبه مورخ 1400/11/13  ساعت 10 صبح