یک باب منزل مسکونی وکیل آقا

4250000000

توضیحات

9709988310900912

140050460000131702
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی  9900487

نوبت  دوم

در خصوص پرونده اجرایی 9900487 صادره از شعبه  نهم دادگاه حقوقی کرمانشاه له  علی ریکایی علیه خوش قدم طاهر آبادی در نظر دارد اموال غیر منقول موصوف ذیل الذکر  را مطابق قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند. مشخصات ملک : سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب منزل مسکونی ( مخروبه ) بشماره پلاک ثبتی 50 فرعی از 9 اصلی بخش 3 حومه به آدرس کرمانشاه وکیل آقا کوی بن بست ( نبش کوچه اتو گالری میری ) داخل کوچه  پلاک آخر سمت راست در یک طبقه به مساحت عرصه 100 متر مربع و با حدودات اربعه شمال بطول 5 متر به پلاک 9 اصلی شرق به دیوار بطول 20 متر پلاک 48 فرعی جنوب درب و دیوار بطول 5 متر به کوچه بن بست و غرب به دیوار بطول20 متر به  یازده خ اصلی ملک در زمان بازدید بصورت ساختمان یک طبقه مخروبه با اعیانی سقف چوبی بدون در ورودی با بر شمالی کاربری مسکونی میباشد که  با توجه به موقعیت محلی و بدون در نظر گرفتن دیون وتعهدات احتمالی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا ادرات ارزش سه دانگ مشاع ملک جهت شرکت در مزایده به مبلغ 4/250/000/000 ریال براورد میگردد در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1400/08/25کارشناسی شده است و مزایده برای روز چهارشنبه مورخ  1400/11/20ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است، طالبین و خریداران میتوانند 5 روز قبل از موعد  مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی دادگستری کل استان طبقه همکف اجرای احکام مدنی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه  مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند حداقل به میزان  10 درصد مبلغ بهای مزایده  را حداکثر تا یک روز قبل از تاریخ مزایده  به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند  و باقیمانده مبلغ مزایده را ،حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب  سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکرپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط  خواهد شد. ضمنا هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز چهارشنبه مورخ  1400/11/20ساعت 9 صبح