یک باب منزل مسکونی میدان الله

25000000000

توضیحات

9909989037400084

140012460000252243
شعبه اجراي احكام نيابت شيراز

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم

به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق خانم ماه گل امینی فرزند نظر علی  يك باب منزل مسكوني شخصي يك طبقه( همكف) وفق كپي سند موجود در پرونده تحت پلاك ثبتي شماره 1690 فرعي از 1087 اصلي بخش 3 به مساحت 320/54 مترمربع و اعيان حدود 150 مترمربع و باريك سازي انتهاي حياط حدود 20 متر مربع با اسكلت بنايي فاقد كلاف بندي افقي و عمودي ، سقف طاق ضربي ، نما از جنس پلاستر سيمان و در ضلع جنوبي مشرف به حياط سراميك ، فضاهاي داخلي اندود سفيد گچ با نقاشي ، قدمت بنا حدود 40 سال و داراي انشعابات آب ، برق و گاز مي باشد به آدرس شيراز بلوار نصر شرقي بين كوچه 31 و 33 جنب لوازم تحرير اشكان و فست فود آريا ، جهت محکوم علیه علی مددی فرزند مدد علی به وثیقه گذاشته و قرار ضبط پلاک ثبتی مذکور صادر گردیده و این اجرای احکام قصد فروش و مزایده آن را دارد، به همین منظور پس از تشریفات قانونی و باتوجه به نظریه کارشناس محترم رسمی دادگستری و رعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی در تاریخ 1400/11/10 راس ساعت 10 صبح در شعبه نیابت اجرای احکام کیفری دادسرای شیراز واقع در میدان الله (فلکه گلسرخ)، ابتدای بلوار شهید شیرودی، مجتمع قضایی شهید قدوسی، مزایده حضوری برگزار خواهد شد. قیمت اولیه مزایده از مبلغ 25000000000 ریال شروع می گردد و شخص یا اشخاصی برنده مزایده شناخته خواهند شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید و ده درصد بهاء را نقدا به حساب سپرده دادگستری با شناسه واریز 943108100100019909989037400084  که میبایست صرفا از طریق شناسه مذکور مراتب واریز  از قبل انجام گیرد و مابقی را ظرف مهلت ده روز پس از برگزاری مزایده پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت به موقع ما بقی بهاء پس از کسر هزینه مزایده، ملک به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان می توانند ظرف مهلت پنج روز قبل از وقت مزایده ملک مذکور را طبق آدرس اعلامی ملاحظه نمایند .

 

حسن زرین مو- مدیر دفتر شعبه نیابت اجرای احکام کیفری دادسرای شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/11/10 راس ساعت 10 صبح