یک باب منزل مسکونی راوندی

16200000000

توضیحات

9909983665600265

140009460000257165
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي ماشااله کتابي عليه آقايان هومن شيرالي و جواد حفيظي کاشاني  به مبلغ 1/420/000/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسي و حق الوکاله طبق تعرفه  و مبلغ  ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال ثالث شامل: يک باب منزل مسکوني به شماره پلاک ثبتي 9198 فرعي از 11 اصلي بخش 2 ملکي آقاي غلامرضا حفيظي واقع در بلوار قطب راوندي بعد از کوچه خندان حکمت 75

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/17 از ساعت 11 در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : پلاک فوق داراي عرصه بصورت درب ساختمان طبق سند به مساحت 182/5 متر مربع و اعياني در 2 طبقه همکف و اول قابل سکونت به انضمام پارکينگ جمعا به مساحت حدود 138 متر مربع و حدود 2 سال ساخت ميباشد با توجه به مراتب فوق و ساير عوامل موثر در ارزيابي از نظر کارشناس محترم 6دانگ به مبلغ 16/200/000/000 ريال ارزيابي گرديده است و به ميزان محکوم به ، به فروش ميرد.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/11/17 از ساعت 11