یک باب منزل مسکونی خ شهيد صالحي

5200000000

توضیحات

9909983662201012

140009460000247388
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده /دستور فروش نوبت دوم

واحد  شعبه  اول اجراي احکام مدني کاشان با توجه به دستور فروش رقبه مشاعي در پرونده كلاسه فوق  صادره از شعبه  8 دادگاه عمومي حقوقي كاشان به سود خانم  فاطمه باقري ويدوجي و زيان خانم زهرا توکلي رهقي  مبني برفروش يک باب خانه مسکوني با مساحت عرصه به ميزان 128 متر مربع و اعياني در 2 طبقه همکف به مساحت حدود 82 متر مربع و زير زمين به مساحت 37 متر مربع فاقد سند مالکيت و داراي قولنامه عادي مي باشد با قدمت بيش از 30 سال ساخت  واقع در کاشان خيابان شهيد صالحي جنب مسجد الزهرا کوچه شهيد لاجوردي (11)

ومبلغ  5/500/000 ريال بابت هزينه کارشناسي و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/05  از ساعت 11 صبح  شعبه  اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به  شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي :  با توجه به مراتب فوق و ساير عوامل موثر درارزيابي 6 دانگ عرصه و اعيان ملک فوق از نظر کارشناس محترم به مبلغ 5/200/000/000 ريال ارزيابي گرديده است. 

شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان -کريمي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/11/05  از ساعت 11 صبح