یک باب منزل مسکونی بلوارکوی زهرا

1200000000

توضیحات

9409980705400585

140012460000250117
شعبه دوم اجراي احكام مدني شيراز/قديم

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرایی  کلاسه 951620 اجرای احکام مدنی شیراز  موضوع محکومیت های  مالی  صادره از شعبه 10 دادگاه  عمومی  حقوقی شیراز  حکم به فروش ماترک  الیاس دهقان و  تقسیم بهاء ان بین ورثه صادر گردیده  لذا وفق قانون اجرا ی احکام مدنی و رعایت  ماده 119  قانون اجرای احکام مدنی  فروش از طریق  انتشار  اگهی  انجام و مزایده برگزار میگردد .  به همین  جهت روز   شنبه 1400/11/9  از ساعت  8الی 9 صبح  در محل اجرای احکام  مدنی دادگستری شیراز  واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی  مجتمع  دادگاه های حقوقی شیراز  مزایده برگزار میگردد  و متقاضیان خرید  می توانند  5 روز قبل از تاریخ  برگزاری  مزایده از ملک بازدید نمایند . قیمتی که  مزایده از ان شروع  میشود  بر اساس  نظریه  تاریخ 1400/7/7  کارشناس رسمی دادگستری  اقای  اسداله نظری  به مبلغ 12/000/000/000  ریال  می باشد و برنده مزایده  کسی است  که بالاترین  قیمت  را پیشنهاد و ده درصد  قیمت پیشنهادی را  بلا فاصله  در همان  ساعت  برگزاری  مزایده  به عنوان  سپرده  به حساب  شماره 080100004058012907627341  به نام  صندوق  سپرده دادگستری  شیراز  نزد بانک  ملی ایران  واریز و اصل قبض  تودیعی  را به قسمت  اجرا  تسلیم و مابه التفاوت  قیمت  پایه کارشناسی و قیمت  فروش  را از ماخذ  ده درصد  همان روز و بقیه  بهای ملک را  را حد اکثر  ظرف مدت 30 روز  از تاریخ  برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی  واریز و قبض  مربوطه را به قسمت اجرا  تسلیم نماید .  در صورت عدم پرداخت  باقیمانده  مبلغ  سپرده  تودیعی  پس از کسر  هزینه  مزایده  به نفع دولت  ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . این  اگهی نوبت اول  می باشد . متقاضیان  شرکت در مزایده  بایستی  ده درصد از  مبلغ پایه  قیمت کارشناسی را به مبلغ 1/200/000/000 ریال  با شناسه پرداخت   964108100100019409980705400585در وجه  صندوق سپرده دادگستری  شیراز نزد بانک ملی  ایران  شعبه دادگستری  شیراز  واریز و اصل کارت ملی  را به همراه  خود داشته باشند  و اصل فیش مزبور را  در ابتدای  برگزاری مزایده  به قسمت  اجرای احکام  تحویل نمایند .  همچنین شرکت کنندگان می بایست  قبل از  شرکت در مزایده  در سامانه ثنا  ثبت نام کرده  باشند

مشخصات مال مورد مزایده

يك باب  منزل مسكوني فاقد پلاك ثبتي به آدرس شيراز – بلوار كوي زهرا – قبل از اداره ثبت احوال – ضلع شمالي بلوار – كوچه 13 منزل مسكوني درب دوم با كد پستي 17399 – 7153 ملك موصوف فاقد پلاك ثبتي داراي عرصه وقفي به مساحت 160 متر مربع بوده كه بخش اعياني آن بصورت يك باب منزل مسكوني يك طبقه قديمي ساز با اسكلت بنايي، درب از حياط ، نماي سنگي با زير بناي به مساحت تقريبي 100 متر مربع مجهز به انشعاب آب ،گاز ، برق ، تلفن و متعلقات مربوطه مي باشد .  ششدانگ ملك مورد نظر به مبلغ 000 / 000 / 000 / 12 ريال ارزیابی گردیده 

یزدان پناه

دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز   شنبه 1400/11/9  از ساعت  8الی 9 صبح