یک باب منزل قدیمی با متراژ 78 متر

15600000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980200000561
شماره آگهی:
140168460000562700
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده آگهی

 

به موجب دادنامه شماره 000824 مورخه 1397/05/22 صادره از شعبه 230 مجتمع قضایی خانواده یک تهران در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه 9902986 ث ج محکوم علیه اقای ابوالفضل راه نشین فرزند اسد اله محکوم است به پرداخت تعداد 62 عدد تمام سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له خانم مرضیه مهرابی فرزند محمد اسماعیل که تعداد 10/5 قطعه آن قبلا پرداخت گردیده و تعداد 51/5 آن باقی مانده است که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به سهم الارث محکوم علیه از 4 دانگ از پلاک ثبتی 15361 فرعی از 4678 اصلی بخش 7 توقیف که توسط کارشناس محترم دادگستری ارزیابی شده است که نظریه بدین شرح می باشد نشانی خیابان 17 شهریور جنوبی کوچه شهید هاشم کامل پلاک 66 یک باب منزل قدیمی با متراژ 78 متر مربع میباشد با عنایت به مراتب مشروحه فوق ارزش چهار دانگ مورد اشاره مبلغ 15/600/000/000 ریال ارزیابی شده لذا مقرر شد سهم الارث موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1401/11/09 ساعت 8/30 الی 9 در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران با حضور نماینده محترم دادستان بفروش برسد لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید فروخته خواهد شد و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گرددید اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد هزینه های نقل و انتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09