یک باب ملک واقع در شهرستان كرج _بلوار امام خميني باغستان

رایگان

توضیحات

140001920000900286

140201460000209908
شعبه نهم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1402/12/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهــي مزايده امــوال غير منــقول – نوبت دوم

  بموجب پرونده كلاسه0200480 و دادنامه و اجراييه صادره از شعبه13دادگاه عمومي  کرج لهم: مرجانه-پريسا-فرنگيس-مريم همگي صفري اصل عليه: سيف اله صفري اصل  محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ9،305،692/000ريال بعنوان اصل خواسته وتاخيرتاديه وخسارات دادرسي  و مبلغ468/534/000 ريال نيم عشر دولتي . با توجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاي  محكوم به و هزينه هاي اجرايي ملک قولنامه ايي متعلق به محکوم عليه  از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي  دادگستري كرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده در روزشنبه مورخ  1402/12/15/از ساعت  12/5الي13/5 در محل اجراي احكام مدني شعبه9  کرج از طريق مزايده 1/5دانگ مشاع از شش دانگ بفروش برسد. مزايده از قيمت45/000/000/000 ريال طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبين بشركت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

احتراماً پيرو قرار كارشناسي پرونده كلاسه 0200480 مبني بر ارزيابي يك واحد آپارتمان به صورت قولنامه‌اي واقع در باغستان ،اينجانب عبدالرضا حاجي نژاد كارشناس منتخب پس از اطلاع از قرار كارشناسي در معيت وكيل محكوم له و با راهنمايي و تعرفه ايشان از موقعيت ملك تعرفه شده به نشاني: كرج -بلوار امام خميني باغستان- جنب پل شهيد كيانپور- ساختمان زاگرس- طبقه اول- واحديك بازديد نمودم .

در زمان بازديد واحد تعرفه شده به صورت يك كارگاه توليدي پوشاك در اجاره آقاي سجاد صمدي قرار داشت، بنابر اظهارات ايشان واحد مذكور را تا تاريخ 1 / 5 / 1403 با وديعه 000 / 000 / 000 / 4 ريال و اجاره ماهانه 000 / 000 / 150ريال از محكوم عليه اجاره نموده است.

واحد مورد بازديد در يك ساختمان اسكلت بتني، نماسنگ، داراي آسانسور، آيفون تصويري، با قدمت حدود پنج سال ساخت، در طبقه اول به صورت كاملاً فلت به مساحت تقريبي حدوداً 170 متر مربع ، داراي سرويس بهداشتي ، آشپزخانه اپن، كابينت ام دي اف ،  كف واحد سراميك ، ديوارها گچ و اندود رنگ مي‌باشد،  سرمايش واحد اسپيلت( كولر گازي) و گرمايش پكيج و رادياتور مي‌باشد ، واحد داراي انشعابات آب مشترك و برق و گاز مجزا بود.           

نظريه كارشناسي:

با توجه به موقعيت مكاني ملك مورد نظر،راه‌هاي دسترسي، كيفيت و نوع مصالح مصرفي ،قدمت بنا و با در نظر گرفتن جميع معاملاتي روز منطقه براي املاك قولنامه‌اي، در صورتي كه منع قانوني براي نقل و انتقال وجود نداشته باشد و بدون در نظر گرفتن هرگونه ديون احتمالي ، ارزش شش دانگ واحد تعرفه شده جمعاً به مبلغ 000 / 000 / 000 / 45 ريال معادل چهار ميليارد و پانصد ميليون تومان برآورد و اعلام مي‌گردد.