یک باب ملک تجاری بمساحت 64/41متر مربع واقع در دربر خ لاله زار روبروی سینما رودکی

9230000000

توضیحات

9909982162000734

140068460000564655
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/11/17

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

            بنام خدا

  مزایده فروش ملک ( اموال غیر منقول ) 

به موجب  پرونده اجرائی  کلاسه  9901370/ج4  و برابر دادنامه و اجرائیه  صادره از شعبه 82 داد گاه عمومی حقوقی تهران  له  آقای  مرتضی ادان وش  با وکالت آقای نوید سبز علی   علیه  آقای مهدی نیک دم   به خواسته مطالبه وجه چک که محکوم علیه محکوم به پرداخت 6/500/000/000 ریال درحق محکوم له وپرداخت مبلغ 325/000/000 ریال درحق دولت  ومبلغ 30/000/000ریال بعنوان هزینه کارشناسی جمعا بمبلغ 6/855/000/000 ریال  گردیده  که در این راستا  محکوم له جهت استیفای مطالبات خود پلاک ثبتی 15فرعی از 980اصلی واقع دربخش 2تهران  به آدرس :تهران – خ لاله زار-روبروی سینمای رودکی -جنب کوچه وحید الدوله  را معرفی و مورد کارشناسی  قرار گرفت به استناد تصویر سند  مالکیت دفترچه ای واستعلام ثبتی موجود درپرونده عبارتست:

 الف:  دو  سهم مشاع از 7سهم از شش دانگ مغازه (به استثنا ثمنیه اعیانی )  به شماره  15فرعی از 980اصلی مورد ثبت 53800ذیل صفحه 9دفتر املاک جلد 426واقع درناحیه 2دولت خیابان خیابان سعدی بخش 2ثبتی موروثی وانتقالی ازبانو مهرانگیز سعد طبق دادنامه حصر وراثت شماره 718/35/58شعبه 25 دادگاه شهرستان تهران وسند قطعی شماره 72705مورخه 1361/6/6دفترخانه 16تهران از بانونوش آفرین سعد که سند ورقه مالکیت بهشماره چاپی 558594سری سال 1366     بنام  خانم پریچهر سعد فرزند مصطفی  در تاریخ 1367/4/25ثبت وسپس مع الواسطه سند قطعی غیر منقول به شماره 18619-97/7/30تنظیمی دردفترخانه شماره 1130تهران  2سهم مشاع به استثناء ثمنیه اعیان به آقای مهدی نیک دم منتقل شده است

مشخصات  واحد تجاری :واحد تجاری تعرفه  به شماره ثبتی 15فرعی از 980اصلی بخش 2تهران در آدرس موصوف استقرار دارد ساختمان اصلی در سمت شرق گذر با مصالح آجری درطبقه چهار طبقه مشتمل بر طبقات زیرزمین ،طبقه همکف وطبقات اول ودوم احداث شده ،مغازه مورد تعرفه دربر خ لاله زار روبروی سینما رودکی واقع شده وعرض دهنه ورودی آن 4/64متر وارتفاع جبهه ورودی3/85 متر وارتفاع زیر بالکن  2/27متر میباشد که در زمان بازدید در صنف فروشگاه لوازم برق وتاسیسات در حال بهره برداری توسط مالک سرقفلی مغازه قرار دارد

   نظر کارشناسی : بر اساس بررسیهای انجام شده و شرایط بازار مسکن و موقعیت ملک و امکانات ان وبر اساس قیمت عادله روز ، ارزش دو سهم مشاع از7سهم عرصه شش دانگ یک باب مغازه باستثناءثمنیه اعیان آن(ارزش ملک)  به پلاک ثبتی 980/15بخش 2ثبتی تهران بمساحت 64/41متر مربع به شرح اسناد ارائه شده وبدون لحاظ سیر حقوق از جمله سرقفلی وحق کسب وپیشه ودر نظر گرفتن نقاط ضعف وقوت ملک مرقوم  ودر شرایط مکانی وزمانی فعلی  به قیمت  9/230/000/000ریال  معادل   نهصد وبیست وسه میلیون    تومان  ارزیابی  میگردد

  وفق نظر  کارشناسی  ملک از طریق مزایده به فروش میرسد مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده راس ساعت 9 صبح مورخ  1400/12/4 در اتاق مزایده واقع در تهران خیابان شیخ بهایی 12 متری اول واقع در مجتمع قضایی صدر طبقه همکف اتاق مزایده  به فروش میرسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی  شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که با لاترین قیمت  پیشنهادی را ارائه نماید  بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء (اخرین مبلغ پیشنهادی )فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه  موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن رادر صندوق دادگستري توديع و فیش انرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، ضمناً طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از حلول مزايده با ارائه كارت شناسائي معتبر به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود.

 اجرای احکام مدنی 4 مجتمع قضایی شهیدصدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/4