یک باب ملک به آدرس كرمانشاه ، بهار ، كوچه فرعي اساتيد ، كوچه شهيد مسعود سالاري

رایگان

توضیحات

140050920001188289

140350460000023446
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1403/02/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0201054 صادره از شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه محکوم له محمد ثباتي تبار محکوم عليه تورج مهدوي دایر بر محکومیت فروش ملک ، شعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک : مورد نظر به پلاك ثبتي فوق الذكر به آدرس كرمانشاه ، بهار ، كوچه فرعي اساتيد ، كوچه شهيد مسعود سالاري ، پلاك 100 كدپستي 6718837385 به مساحت عرصه 160 مترمربع بصورت يك بر كه در ضلع شمالي به معبر داراي بر مي باشد و مطابق سند ارائه شده به نام خانم فردوس مهدوي فرزند اسد مي باشد كه طي وكالت نامه رسمي شماره 43980 مورخه 22/ 4/ 1402 دفترخانه 51 كرمانشاه ، وكالت فروش ملك فوق به آقاي تورج مهدوي واگذار شده است خالی از سکنه می باشد.

اعيان ملك در دو طبقه كه با اسكلت سازه فلزي و نماي سنگ مي باشد كه هر طبقه بصورت يك واحد مسكوني مستقل دو اتاق خوابه به مساحت حدود 120 مترمربع و در مجموع به مساحت زيربناي حدود 240 مترمربع كه در طبقه همكف يك پاركينگ مسقف نيز مي باشد و در حال حاضر داراي امتيازات معمول است. گرمايش بخاري گازي مي باشد. با در نظر داشتن موقعيت ملك ، كاربري ، بر و مساحت عرصه ملك ، مساحت و قدمت حدود 15 سال و كيفيت ساخت اعيان ملك و امتيازات و محوطه سازي ارزش ششدانگ ملك فوق با توجه به توصيفات فوق و با توجه به شرايط عنوان شده در مجموع به مبلغ 000/ 000/ 000/ 61 ريال (شش ميليارد و يكصد ميليون تومان) تعيين و اعلام مي گردد .

در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 26/ 12/ 1402 کارشناسی و ارزیابی شده است و مزایده برای روز دو شنبه مورخ 21/ 3/ 1403 ساعت 8 الی 11 صبح تعیین گردیده است ، طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس اینترنتی setadiran. ir شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10درصد مبلغ مزایده را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده دادگستری در همان سایت تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10 درصد کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 740100004056012907595698 ir نزد بانک مرکزی واریز نمایند ، و درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه- احسان نظری