یک باب مغازه

33500000000

توضیحات

9409980213200918

140068460000500217
اجراي احكام شعبه 179 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی               اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه950178ج واجرائیه صادره ازشعبه179دادگاه عمومی تهران له حسین رجبی حیدرپرندی علیه1-امیرحسین کمری باوکالت معصومه آبدار2-نسرین حیدرنیاکه محکومندبه پرداخت مبلغ 1/717/866/995ریال درحق محکوم له ومبلغ 85/893/349ریال به عنوان نیم عشردولتی درحق صندوق دولت،که پلاک ثبتی 554فرعی از2346 اصلی به پلاک21 واقع دربخش10تهران متعلق به محکوم علیهماتوقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 9 الی10صبح مورخ1400/10/27 درمحل اجرای احکام متمرکزشعبه179 مجتمع قضائی شهیدمطهری تهران از طریق مزایده ازقیمت33/500/000/000ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است:ششدانگ یک باب مغازه واقع درطبقه همکف به مساحت17/5مترمربع به شماره پلاک ثبتی 554فرعی از2346 اصلی به پلاک21 واقع دربخش10تهران به نشانی تهران-خیابان آذربایجان-تقاطع رودکی-روبروی بیمارستان اقبال-پاساژطلاوجواهر روما-مغازه اول سمت چپ به پلاک21 که درططبقه همکف سمت چپ ورودی به شماره21 درساختمانیفلزی باسقف عرشه فولادی باقرمتی حدود7سال واقع است که به نام طلافروشی میرزاجانپور می باشد.نمای ساختمان ازآجر-شیشه وموادکامپوزیت وپنجره ها سه جداره یوپی وی سیباقاب آلومینیومی می باشد درب ورودی مغازه فلزوشیشه وکف آن سرامیک ودیوارها کاغذ دیواری شده و ام دی اف سیستم گرمایشی وسرمایشی کولرگازی اسپیلت دوکاره می باشد.همچنین ملک دارای انشعابات آب وگازاشتراکی بوده ودراختیارمستاجرمی باشد..باعنایت به قرارکارشناسی صادره ومدارک منضم درپرونده وباتوجه به وضع وموقعیت محل- کاربری-مساحت مغازه وباتوجه به اوضاع واحوال روز وبانظربه مندرجات این گزارش ودرصورت صحت واصالت اسنادارائه شده، بدون لحاظ هرگونه دیون وبدهی احتمالی ملک به اشخاص حقیقی وحقوقی وادارات وسازمانهای دولتی وخصوصی ودرصورت نداشتن معارض ومنع قانونی درنقل وانتقالات ارزش متعارف روزششدانگ موردکارشناسی(ملکیت وکلیه حقوق مکتسبه تجاری شامل سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت)جهت پایه مزایده برابرمبلغ33/500/000/000ریال معادل سه میلیاردوسیصدوپنجاه میلیون تومان) برآوردواعلام می گردد که ازطریق مزایده به فروش می رسد.       دادورزشعبه179دادگاه حقوقی تهران-عسگری

اطلاعات بیشتر

مهلت

از ساعت 9 الی10صبح مورخ1400/10/27