یک باب مغازه

6000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309982192000067
شماره آگهی:
140068460000067282
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه3 تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

آگهی مزایده ملک :

در پرونده اجرائی به شماره کلاسه بایگانی 2ج/960545 با توجه به صدور دستور قضائی مراحل مزایده انجام میشود

با در نظر گرفتن مفاد ماده 138 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه سال 1356 اطلاعات لازمه به شرح ذیل اعلام می گردد .

1- نام و نام خانوادگی مالک : احمد ابراهیمی میلاجردی

2- محل وقوع ملک ، -تهران تهران خیابان سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی نبش کوچه شهید ماجد گچی می باشد ،دو دانگ مشاع از شش دانگ در طبقه همکف به شماره 40773 فرعی از 6933 اصلی مفروز و مجزی شده از 9670 فرعی از اصلی مذکور قطعه 4 و واقع در بخش 2 تهران

3-.ملک مورد ارزیابی دو دانگ مشاع از شش دانگ یک یک باب مغازه به مساحت 48/10 متر مربع محل وقوع ملک در ضلع جنوب غربی طبقه همکف ساختمانی 5 طبقه مشتمل بر زیر زمین و همکف و 3 طبقه روی همکف و قدیمی ساز و ساختمان شامل واحدهای تجاری در همکف و رستوران در زیر زمین و طبقات با واحد های متفاوت از نظر مساحت و کاربری می باشد.

4-به میزان 2دانگ مشاع از شش دانگ ملکیت (بدون سرقفلی ) مورد مزایده قرار می گیرد .

5- بر اساس نظریه کارشناسی ، ارزیابی دو دانگ مشاع از شش دانگ ملکیت پلاک موصوف بدون با فرض بلامعارض بودن و اوقافی نبودن و صرف نظر از وضعیت تصرف قبلی و فعلی و مالکیت آن و همچنین نداشتن بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و واقع نبودن در طرحهای دولتی و شهرداری و اصلاحی احتمالی عرصه و فارغ از مسائل ثبتی و حقوقی و با در نظر داشتن کلیه منافع و حقوق مادی و معنوی احتمالی ملک و مستند به کپی مدارک موجود در پرونده ارزش ملکیت (بدون سرقفلی) دودانگ مشاع از شش دانگ برابر است با 6/000/000/000ریال برآورد می گردد.

6- روز مزایده چهار شنبه به تاریخ 1400/03/19 ساعت 11 صبح الی 12 صبح و محل مزایده در اتاق دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ونک تهران می باشد .

مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که با لاترین قیمت را پیشنهاد نماید ، فروخته خواهد شد و 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی را خریدار مکلف است ، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب بانکی 2171299042004 نزد بانک ملی ایران شعبه مجتمع قضائی میرداماد کد 1116 واریز و اصل قبض را به این اجرای احکام تسلیم نماید در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد ، ضمنا کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است .

دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ونک تهران – حبیبه رحیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.19 ساعت11