یک باب مغازه

444285714

توضیحات

9209986638801079

140001460000150316
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي خانواده دادگستري شهرستان كرج

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول

به موجب پرونده كلاسه 0000098 صادره از شعبه اول اجراي احکام مدني  دادگاه خانواده كرج لها: خانم رقيه قدسي عليه: رضا رستگار که محكوم عليه محكوم است به پرداخت تعداد 100 سکه تمام  بهار ازادي  بابت  مهريه  در حق محكوم لها و پرداخت 5درصد نيم عشر دولتي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه اجرايي ملك توقيفي پلاک ثبتي12725 فرعي از 22 اصلي  سهم الارث محکوم عليه  به ميزان 24/959 سهم از 100 سهم  به ارزش 444/285/714 تومان از اموال  مرحوم حسنعلي رستگار از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 1400/11/4از ساعت 9 لغايت 10صبح در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده به فروش مي رسد،  مزايده از قيمت444/285/714 تومان نظريه كارشناسي  شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد . طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد .

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

يک باب مغازه  به مساحت39/56 متر مربع  به  پلاک ثبتي 12725 فرعي از 22 اصلي مي باشد اين مغازه داراي  شيشه ميرال ، کف سراميک، ديوار سراميک، برق و  گاز، حفاظ کشويي آهني،سقف گچبريو ظاهراً بصورت دو واحد تجاري مستقل در آمده است

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/4از ساعت 9 لغايت 10صبح