یک باب مغازه

31500000000

توضیحات

9809983659200628

140009460000211480
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده /دستور فروش

واحد  شعبه  اول  اجراي احکام مدني  کاشان با توجه به دستور فروش رقبه مشاعي در پرونده كلاسه فوق  صادره از شعبه  9  دادگاه عمومي حقوقي كاشان به سود آقايان و خانم ها محسن و زهره و ابوالفضل و طاهره و  زهرا و  نرجس همگي ميرزائي و زيان آقاي مهدي ميرزائي  مبني برفروش 1- مقدار 6 دانگ پلاک ثبتي 3160 بخش1 کاشان واقع در خيابان غياث الدين جمشيد کوچه جنب آتش نشاني بن بست زيارت محمد داراي 320متر مربع عرصه و اعياني قديمي ساز با قدمت 80سال بصورت مخروبه و متروکه در 2 طبقه زير زمين(انباري) و همکف(مسکوني) داراي امتيازات آب برق و گاز ميباشد و با توجه به مراتب فوق و ساير عوامل موثر در ارزيابي از نظر کارشناسان محترم به مبلغ 4/770/000/000 ريال ارزيابي گرديده است.

2- مقدار 3دانگ سرقفلي يک باب مغازه با پلاک هاي 65 و74 بخش 1 کاشان واقع در بازار مسگرها در 4 طبقه داراي مساحت عرصه 61/6 متر مربع و مساحت اعياني 208 متر مربع به شرح زيرزمين انباري تجاري 61/6 متر مربع وهمکف تجاري 61/6 متر مربع و اول مسکوني 61/6 متر مربع ودوم مسکوني 23/2 متر مربع با امتيازات آب برق 2 و گاز و قدمت ساخت حدود 50 سال مي باشد.و ارزش تجاري (سرقفلي) 6دانگ آن به همراه متعلقات و منصوبات متعارف و امتيازات شهري  از نظر کارشناسان محترم مجموعا به مبلغ 31/500/000/000 ريال ارزيابي گرديده است و ارزش تجاري ( سرقفلي)سه دانگ باقيمانده زيرزمين و همکف (ماترک متوفي)مجموعا به مبلغ 15/750/000/000 ريال ارزيابي گرديده است .

ومبلغ  7/875/000 ريال بابت هزينه کارشناسي و اينکه کارشناسان رسمي دادگستري پس از بازديد به شرح فوق اقدام به ارزيابي نموده اند. در تاريخ  1400/10/04 از ساعت 10 صبح شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به  شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري کاشان مراجعه نمايند.

شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان -کريمي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/10/04 از ساعت 10 صبح