یک باب مغازه

2430750000

توضیحات

140012920001291732

140012460000247113
شعبه 6 اجراي احكام (ويژه نيابت حقوقي و خانواده) شيراز

1400/10/14

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000533  اجرای احکام مدنی 6 شیراز موضوع محکومیت مالی نیابت صادره از شهرستان جهرم  محکوم له مهدی ناسک فرزند علی اکبر  تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محکوم علیهم  خانم مرضیه فرخ فرزند رضا به شرح ذیلالذکر معادل مبلغ 2/430/750/000 ریال (2/315/000/000ریال محکوم به و  115/750/000ریال نیم عشر )را نموده لذا وقق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش ازطریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار میگردد . به همین جهت روز 1400/11/03 ازساعت 9 الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید میتوانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه 1400220552492352 مورخ 1400/6/6 کارشناس  رسمی دادگستری :آقای سید باقر هاشمی  به مبلغ 2/430/750/000ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره IR080100004058012907627341  به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما  به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز وبقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. درصورت عدم پرداخت باقیمانده،مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت  اول میباشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 243/075/000    ریال باشناسه پرداخت : 90210810010011400129200012917 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند. همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند.

در خصوص  اموال غیر منقول حسب ماده 144 قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نباشد  و محکوم له  مال مزایده را در قبال  طلب  خود قبول  نماید  محکوم علیه  می تواند  ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل  محکوم به  تقاضای  رفع توقیف مال را بخواهد./ 

مشخصات ملک مورد مزایده : 81 صدم از دو سهم از هفت سهم سرقفلي يك باب مغازه با اسكلت بنايي و ديوار اجري بسيار قديمي با سقف چوبي به مساحت حدود 6 مترمربع و ارتفاع حدود 45 / 2 متر احداثي در پلاك ثبتي 2 / 527 و بصورت : كف موزاييك ،بدنه سفيدكاري شده با دهانه درب ورودي حدود 35 / 2 متر از نوع كركره ايي با انشعاب برق كه مورد استفاده تجاري و فروش منسوجات و جوراب قرار داشته و در تصرف شركاي خوانده مي باشد.

آدرس : در شيراز –خيابان لطفعلي خان زند –روبروي مسجد ظهراب بيك –جنب منسوجات اميد-مغازه جوراب فروشي گل بوستان –كدپستي 7139874844

شعبه 6 اجرای احکام مدنی شیراز

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز 1400/11/03 ازساعت 9 الی10صبح