یک باب مغازه 140 مترجهان آباد کوچه لاله بن بست بنفشه دوم

68000000

توضیحات

شماره پرونده:
9209982295300372
شماره آگهی:
140191460000596062
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن مزایده اموال غیر منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده بر حسب محکوم علیهما کبری عرب ، صدیقه عرب ، احمد عرب ، کبری زاده مشکانی ، رحیم عرب محکوم به فروش اموال موروثی غیر منقول در حق محکوم له خانم روح انگیز عرب و پرداخت نیم عشر دولتی 1.500.000 ریال در حق صندوق دولت لذا با عنایت به معرفی ملک به پلاک ثبتی 76 اصلی مذکور جهان آباد کوچه لاله بن بست بنفشه دوم عرصه ملک مذکور در وضعیت موجود به سه قسمت تقسیم بندی شده است قسمت اول بصورت زمین خالی و قسمت دوم بصورت بنای ساخته شده با مساحت حدودا” 140 متر که یک باب مغازه در آن احداث شده است و قسمت سوم بناهای قدیمی گلی درآن مورد استفاده قرار می گیرد و عرصه بصورت یک طبقه می باشد و مساحت آن به مبلغ 680 متر مربع اعیانیهای ذکر شده ملک مذکوردر نظر گرفتن کاربری مسکونی جهت ملک مذکورو با در نظر گرفتن مساحت کل عرصه که بخشی در اعیان و بخشی فاقد اعیان می باشد به مبلغ 68.000.000.000 ریال برآورد قیمت می شود که قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده آپارتمان موصوف در روز 1401/12/04 از ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود .

رضا حسینی-دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/04