یک باب مغازه پرند

20500000000

توضیحات

9809982290400049

140091460000607514
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي9902145 به نفع محکوم له سميه برومند و به ضرر محکوم عليه رضا صفا پور با وکالت محمدرضا عابديني که محکوم است به ميزان 6/765/000/000ريال بابت قيمت روز پلاک ثبتي و مبلغ 775/000ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ 1/488/000ريال حق الوکاله وکيل در حق محکوم له و مبلغ 5درصد محکوم به بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است باتوجه به تصوير يک برگ سند مالکيت تک برگي به شماره چاپي مالکيت 549579سري الف 95شش دانگ عرصه و اعيان بشماره پلاک 729/15فرعي از 165اصلي قطعه 47تفکيکي مفروز و مجزي شده از اصلي مذکور به مساحت 66/38متر مربع ميباشد به موجب سند شماره 129278مورخ 1395/12/28به نام خانم راضيه صفاپور (شخص ثالث)قطعي گرديده است .يک باب مغازه به مساحت 66/38 واقع در پرند فاز دو خيابان ستاره خيابان زنبق جنب مسجد امام حسن پلاک 40با کف سراميک بدنه ديوارها کاشي تا زير سقف کاذب به ارتفاع حدود 2/70متر مربع و سقف با چراغهاي توکار و درب ورودي شيشه ميرال و درب اصلي کرکره اي فلزي مشبک و نماي بيروني سنگ است و گرمايش و سرمايش بخاري گازي و کولر آبي داراي انشعابات آب و برق و گاز مستقل ميباشد و ملک داراي دو بر ازسمت شرقي به خيابان زنبق و از سمت غربي به پارک داراي دسترسي ميباشد و مغازه فوق در اجاره ميباشد(لبنيات يزدي)ارزش شش دانگ پلاک ثبتي مذکور اعم از عرصه واعيان برابر با 20/500/000/000 ریال معادل دو ميليارد و پنجاه ميليون تومان برآورد و اعلام ميگردد که در مورخ 1400/11/13 از ساعت 8صبح الي 9صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم. بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، طبق ماده 129 قانون اجراي احکام مدني در صورتي که پرداخت بهاي اموال به وعده قرار گردد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/13 از ساعت 8صبح الي 9صبح