یک باب مغازه و با سرقفلي بازار بزرگ

70000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002638954
شماره آگهی:
140168460000550235
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

پیرو اجراییه شماره 140168420000786131صادره از شعبه19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران موضوع دعوی محکوم له: ليلا توحيدي محکوم عليه: عبدالرحيم كريمي ، محکوم است به مبلغ7/505/000/000 ریال و مبلغ 375/250/000 ریال بابت نيم عشر اجرايي مي‌باشد، وهم چنین کلاسه پرونده 0100576 شعبه19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران محکوم است به مبلغ9/180/000/000ریال و مبلغ 459/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی که کل مبلغ محکوم به 16/685/000/000 ریال و کل مبلغ نیم عشر اجرایی 834/250/000 ریال به همین جهت مراتب جهت ارزیابی ، مزایده ، فروش در این راستا یک باب مغازه و با سرقفلي در پلاک ثبتی یک فرعی از4063 اصلی به نشاني: تهران بازار بزرگ تهران-بازار پارچه فروش ها کوچه علي آبادي پاساژ قائم دالان 8 واحد 178 جهت استیفای حقوق محکوم له به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده :

 

قرار كارشناسي: با عنايت به درخواست خانم ليلا توحيدي فرزند محمد و ضرورت جلب نظر كارشناس در جهت تشخيص واقعيت و حقيقت امر و فني و تخصصي بودن موضوع مورد اختلاف دادگاه/ دادسرا با اجازه حاصله از مقررات ماده 74 قانون اجراي احكام مدني قرار كارشناسي را صادر و اعلام مي‌نمايد تا كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي نظريه كتبي و مستدل خويش را در مورد راه و ساختمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ به كارشناس به اين دادگاه/ دادسرا تسليم نمايد.

 

بررسي‌هاي انجام شده و مشاهدات ميداني:

 

اينجانب به عنوان كارشناس منتخب به همراه خواهان از محل مورد متنازع فيه بازديد به عمل آورده و موضوع قرار كارشناسي از نزديك مورد بررسي و تحقيق نسبت به محل وقوع ملك و قيمت منطقه انجام گرفت كه نتيجه آن به استحضار مقام محترم شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي مي‌رساند.

 

مشخصات ملك: با توجه به اينكه هيچگونه سند سرقفلي ارائه نشده و صرفاً با مشخصات بازديد ميداني و اينكه تاييديه مالكيت بازارجه مبني بر اينكه سرقفلي سه دانگ مغازه بنام عبدالرحيم كريمي واحد بوده و بازديد ميداني كه مغازه واقع در راسته پارچه فروشان كوچه علي آبادي پاساژ قائم واقع در همكف به مساحت حدود 7 مترمربع كه با نماي مغازه سنگ آجري كف لمينيت و شغل در حال حاضر پارچه فروشي بوده و در زمان بازديد مغازه بسته بود.

 

نظريه كارشناسي: با عنايت به بررسي‌هاي انجام شده و مشاهدات ميداني و با در نظر گرفتن تاديه مالك پاساژ اينكه سه دانگ سرقفلي متعلق قه اقاي عبدالرحيم كريمي واحد بوده و با در نظر گرفتن قيمت منطقه و سرقفلي ان و تحقيقات لازم نسبت به قيمت سرقفلي و محل وقوع ملك و همچنين با در نظر گرفتن جميع جهات و عوامل موثر در قيمت‌گذاري به شرط نداشتن منع قانوني جهت نقل و انتقالات مبلغ 70،000،000،000 ريال معادل هفت ميليارد تومان شش دانگ از سرقفلی تعيين و اعلام مي‌گرددکه سه دانگ از سرقفلی به مبلغ 35/000/000/000 تعیین و اعلام می گردد

مقرر گرديد یک ونیم دانگ از سه دانگ سرقفلی فوق الذکر در قبال طلب وبه قیمت پایه مبلغ 17/519/250/000ریال در روز دوشنبه مورخ 1401/11/3 از ساعت 12 الي 12/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد ، مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد ، طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/3