یک باب مغازه ورامین،خیابان شهدا پاساژ گل نرگس

2734000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980207100426
شماره آگهی:
140191460000531982
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت دوم )

نظربه اینکه به موجب اجرائیه اصداری شماره9910420207100383-1399/08/20صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین درپرونده به شماره بایگانی9901120ج مدنی این اجرای احکام،محکوم علیهاخانم الهه معصومشاهی فرزندمصطفی محکوم است به پرداخت مبلغ 470/000/000ریال بابت اصل خواسته محکوم له(مطالبه وجه التزام قراردادی عدم تنظیم سندرسمی انتقال پلاک ثبتی1375/49 ازتاریخ1396/08/10 لغایت1397/04/05روزانه مبلغ دومیلیون ریال)و پرداخت چهارده میلیون وششصد وچهل هزارریال بابت پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به مبلغ12/480/000ریال تااین مرحله ازدادرسی درحق محکوم له آقای محسن موغاری باوکالت خانم نسیم احمدی گنجه وهمچنین پرداخت مبلغ 23/500/000ریال بابت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران، لذا با توجه به معرفی ملک محکوم علیها خانم الهه معصومشاهی فرزندمصطفی توسط محکوم له به پلاک ثبتی8252فرعی از111اصلی مفروز ومجزاشده ازپلاک5095فرعی ازاصلی مذکورقطعه51واقع دربخش98 به نشانی ورامین،خیابان شهدا-پاساژ گل نرگس- طبقه منفی یک (زیرهمکف)- راهروسمت راست- مغازه متنازع فیه،سه دانگ ازششدانگ مغازه به مساحت11/39 مترمربع، ودرزمان بازدید فروش کیف وکفش مشاهده گردید وپاساژ دارای پله برقی می باشد؛ وبا عنایت به موارد مشروحه فوق ودرنظرگرفتن موقعیت ومساحت وقدمت وکاربری وسایرعوامل موثر درقضیه ونداشتن هرگونه بدهی به شهرداری وبانکها وهرگونه منعی جهت نقل وانتقال وسندزدن دردفاتر اسنادرسمی وبصورت تخلیه،ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه باپلاک ثبتی111/8252 درصورت عدم انتقال منافع تجاری آن(اعم از سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت و…) به غیر به میزان 1/367/000/000تومان معادل یک میلیارد وسیصد وشصت وهفت میلیون تومان برآورد و ارزیابی وارزش سه دانگ مشاع ازششدانگ مغازه درصورت انتقال منافع تجاری آن(اعم از سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت و…) به غیر ویابعبارتی سه دانگ مشاع ازششدانگ صرفاً ملکیت(عرصه واعیان) مغازه باپلاک ثبتی111/8252 به میزان273/400/000تومان معادل دویست وهفتاد وسه میلیون وچهارصد هزارتومان برآورد وارزیابی و ازاعتراض محکوم علیها مصون مانده است که به میزان سهم محکوم علیها برای روز مورخه چهارشنبه 1401/10/21 ساعت 9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ ونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید درصورتی که درمهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیها است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/21