یک باب مغازه لویزان

7950000000

توضیحات

9109980216401454

140068460000511815
اجراي احكام شعبه 264 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 92/00063 صادره از شعبه 264 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای عباس اسلامی فرزند براتعلی محکوم علیه پرونده اجرائی 264/92/ث ج256/خ2 محکوم است به پرداخت تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 140/000/000 ریال از بابت خسارت دادرسی و مبلغ 15/000/000 ریال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم زهره حیدری فرزند عباس باوکالت آقای محسن رضایی و همچنین مبلغ350/000/000 ریال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه چهار دانگ از ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره 1750 فرعی از 81 اصلی مفروز ومجزی شده از 493 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده حوزه ثبت ملک تهرانپارس تهران به نشانی: تهران، لویزان، خیابان شهید فرشادی، نبش کوچه شهید سوهانی پلاک 59 خانه کباب امیر موضوع سند صلح سرقفلی شماره 2997 مورخ 84/12/14 دفترخانه 854 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت و موقعیت سرقفلی مغازه فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره 1750 فرعی از 81 اصلی مفروز ومجزی شده از 493 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده حوزه ثبت ملک تهرانپارس تهران به نشانی: تهران، لویزان، خیابان شهید فرشادی، روبروی داروخانه عیسی بخش پلاک 59 خانه کباب امیر موضوع سند صلح سرقفلی شماره 2997 مورخ 84/12/14 دفترخانه 854 تهران که طبق پایانکار ساختمان، مالکیت آقای مرتضی زیرایی ماکلوانی و مساحت زمین کل98/2 مترمربع و ابعاد آن؛ شمالا به طول 12/50 متر، شرقا به طول 8/00 متر، جنوب به طول 11/35 متر و پخ 1/4 متر، غربا به طول 7/10 متر به گذر می باشد. طبق همین سند ملک دارای دو واحد تجاری به مساحت کل 39 مترمربع می باشد تصویر مکاتبه اتحادیه فرآورده های گوشتی همبرگر و سوسیس و کالباس با دفترخانه(تنظیم کننده سند اجاره نامه) جهت اعطا مجور به آقای عباس اسلامی برای فعالیت در زمینه کاری مذکور می باشد. ملک موصوف یک واحد تجاری واقع در طبقه همکف دارای اسکلت فلزی دو دونبش خیابان سوهانی واقع گردیده است و دارای امکانات گاز شهری و اشتراکات برق و آب و خط تلفن می باشد. موقعیت مسطحاتی مرکز ملک در سیستم مختصات UTM (واقع در Zone 39N) برابر مختصات (X=544374 mY=3959086) می باشد.ملک با استناد به آخرین نقشه طرح تفضیلی پورتال شهرداری در پهنه R122 (مسکونی با تراکم متوسط) واقع گردیده که برای معبرهای مجاور در دو سمت جنوب و غرب(سوهانی و فرشادی) به ترتیب عرض های 6 و 20 متر پیش بینی گردیده است. لذا ملک در این جهات عقب نشینی خواهد داشت. شماره پلاک نصب شده 59 بود ولی در تصویر اجاره نامه ملک 69 درج که احراز موقعیت ملک انجام و معلوم گردید شماره پلاک شهرداری در زمان تنظیم اجاره نامه 69 بوده است. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و مساحت، شرایط تعطیلی ملک و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش چهار دانگ از ششدانگ سرقفلی واحد تجاری مورد نظر به مبلغ 7/950/000/000 ريال معادل هفتصد و نود و پنج میلیون تومان تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/11/4 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از مغازه مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده چهار دانگ از ششدانگ سرقفلی واحد تجاری فوق الذکر از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

 

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/11/4 از ساعت 10 الی 11