یک باب مغازه قولنا مه ای به نشانی اندیشه فاز 4 بازار اسلامی

5500000000

توضیحات

هی
شماره پرونده:
9409982640601542
شماره آگهی:
140191460000544133
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 

آگهي مزايده مال غيرمنقول در نوبت اول

درپرونده کلاسه اجراییه صادره از شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان شهريار درخصوص مطالبات له مهسا رحمانی عليه ر جاء محمدی و موضوع مطالبه مهريه به تعداد 49 سکه تمام بهارازادي و مبلغ 5 درصد ريال بابت نيم عشر دولتي که پس ازتوقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري یک باب مغازه قولنامه ای به مساحت 16/80 متر مربع به مبلغ 5/500/000/000 ريال ارزيابي گرديده سپس مقرر گرديد در تاريخ روز دوشنبه 1401/11/10 از ساعت11/30 الي 12/30 در محل اجراي احکام مدني 3(خانواده) دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش برسد، طالبين ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و هرکسي بالاترين قيمت را در پاکت در بسته پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح زير مي باشد.

1-یک باب مغازه قولنا مه ای به نشانی اندیشه فاز 4 بازار اسلامی سرای عطار نیشابوری طبقه زیرزمین پلاک 289 مغازه گوهر های آسمانی به مساحت 16/80 متر مربع که بمغازه مذکور در اختیار خوانده بوده و به صورت مغازه روسری و شال و البسه زنانه با جزئیات انشعابات شهری -کف و دیوار سرامیک – شیشه میرال – نگهبانی و سایر مشاعات محوطه مشاهده گردید 

که شش دانگ به قيمت پایه 5/500/000/000 ريال برآورد و به مزایده و فروش می رسد . چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديد مزايده در فرداي همان روز وساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/10