یک باب مغازه شهرک مدنی

رایگان

توضیحات

9609988111500680

140028460000108969
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده  نوبت اول

مورد مزایده :ملک واقع در شهرک مدنی

  در پرونده کلاسه 9900866 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 13محاکم  دادگستری همدان –شعبه 5اجرای احکام مدنی دادگستری همدان

محکوم له :محمد اکبری

محکوم علیه:فاطمه میرزایی 

محکوم به :حدود پرداخت 1.180.000.000 ریال بابت اصل خواسته و سایر هزینه های مندرج در اجراییه  در حق محکوم له  ونیم عشر دولتی برابر قانون

آدرس مورد مزایده : همدان –شهرک مدنی-بر بلوار امام(ره) جز زمین شهری بالاتر از پل عابر

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست  محكوم له  اقدام به توقیف ملک نموده است.

مشخصات ملک:

احتراما عطف به ابلاغيه شماره 140028100013810403 مورخ 08/9/1400 آن شعبه محترم در خصوص پرونده به شماره.9900866 در مورد ارزيابي وتعيين ارزش پلاك ثبتي 3133 فرعي از 18 اصلي بخش 02 ناحيه 99 طبق نظر دادگاه محترم از محل مورد نظر واقع در ورودي شهرك مدني بر بلوار امام ( ره )جز زمين شهري بالاتر از پل عابر پياده به شرح ذيل بازديد گرديد : در روز بازديد فرد حاضر در محل مذكور اعلام نمود طبق قولنامه ومبايعه نامه مكان مذكور را از آقاي صادق عبدي خريداري نموده است وچندين سال است در مكان مذكور حضور دارد وفرد حاضر در مكان مذكور اعلام نمود براي انجا ايشان هزينه وتعميرات انجام داده است پلاك ثبتي شماره 3133 فرعي از 18 اصلي بخش 02 ناحيه 99 طبق نامه شماره 140085626034006427 مورخ 09/05/1400 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به مساحت 27 متر مربع بوده ومالك آن آقاي مهدي عبدي است وسازمان ثيت اسناد واملاك كشور بازگشت به نامه شماره 140028990046373107 مورخ 28/7/1400 ارسالي به آن اداره اعلام نموده مشخصات ملك عبارتند از يك باب مغازه به پلاك ثبتي 3133 فرعي از 18 اصلي مفروز ومجزا شده از 1206 فرعي از اصلي مذكور در طبقه اول واقع در بخش 02 ناحيه 99 حوزه ثبت ملك همدان به مساحت 27 متر مربع اما اداره ماليات طي نامه بازگشت به نامه شماره 116/7213 اعلام نموده است ضمن بررسي سوابق موجود هيچگونه اطلاعاتي از آقاي مهدي عبدي به آدرس همدان روبروي شهرك مدني زمين شهري در اين واحد مالياتي بدست نيامده است از طرفي شهرداري منطقه سه همدان در مورخ 29/7/1400 طي نامه اي در خصوص پلاك ثبتي 3133/1206/18 به نام آقاي مهدي عبدي اعلام نموده است ملك مذكور داراي پروانه ساختماني به شماره 42969/2 مورخ 3/3/1371 مي باشد اما پلاك ثبتي 3133/1206/18 در سيستم نوسازي منطقه سه به نام آقاي رضا بيگلري خوشمرام داراي پرونده مي باشد وملك مذكور داراي پايانكار ساختماني به شماره 2584/2 مورخ 24/2/1374 مي باشد وملك فوق بر اساس سوابق مندرج در پرونده در كاربري مسكوني قرار دارد نتيجه كارشناسي : در روز بازديد از مكان مذكور كف موزاييك وديوارها كاشي مي باشد وفرد حاضر در محل خود را آقاي رضا بيگلري خوشمرام معرفي نمودند كه بر روي تابلونصب شده بر روي مكان مذكور قيد شده است فعاليت خدمات تاسيساتي خوشمرام است وجهت بررسي مالكيت مكان مذكور لازم است احدي از كارشناسان ثبت اسناد واملاك در اين خصوص اظهار نظر فرمايند لذا با توجه به موارد ذكر شده در بالا نتيجه كارشناسي به شرح ذيل بيان مي گردد : 1-در صورت اينكه طبق تشخيص مقام محترم قضايي مكان مذكور داراي سابقه تجاري در شهرداري مربوطه باشد ومراحل اداري وتشريفات قانوني بيانگر تجاري بودن مكان مذكور باشد با توجه به موقعيت ،ميزان مساحت عرصه واعيان ،قدمت ساخت ونوع كاربري ، وجميع عوامل موثر وتحقيقات محلي صورت گرفته ارزش هر متر مربع از سرقفلي مكان مذكور مبلغ بيست وهفت ميليون تومان كه با احتساب 27 متر مربع مساحت مكان مذكورارزش برابر هفتصد وبيست ونه ميليون تومان وارزش هر متر مربع از ملكيت مغازه برابر چهار ميليون تومان كه با احتساب 27 متر مربع مساحت مكان مذكور ارزش برابر يكصد وهشت ميليون تومان برآورد مي گردد 2-در صورت اينكه طبق تشخيص مقام محترم قضايي مكان مذكور داراي سابقه مسكوني وبا كاربري مسكوني باشد با توجه به موقعيت ،ميزان مساحت عرصه واعيان ،قدمت ساخت ونوع كاربري ،مدارك ارايه شده وجميع عوامل موثر وتحقيقات محلي صورت گرفته ارزش هر متر مربع از مكان مذكور مبلغ چهارده ميليون تومان كه با احتساب 27 متر مربع مساحت مكان مذكور ارزش برابر سيصد وهفتاد وهشت ميليون تومان برآورد مي گردد لازم به ذكر است در كارشناسي صورت گرفته ،هيچ گونه بدهي به اشخاص حقيقي وحقوقي وسازمانها وادارات دولتي وارگانهاي مربوطه در قيمت كارشناسي در نظر گرفته نشده است ودر صورتي كه املاك مذكور داراي بدهي به اشخاص حقيقي وحقوقي وسازمان وادارات دولتي وارگانهاي مربوطه باشد مي بايست هزينه مربوطه از قيمت كارشناسي كسر گردد لذا اين ارزيابي بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي به اشخاص حقوقي وحقيقي وبدون در نظر گرفتن هيج گونه معارضي انجام گرفته است ودر صورت ارايه مدارك كه مورد تاييد مقام محترم قضايي باشد مي توان نظريه تكميلي ارايه گردد .

لذا این اجراء بتاریخ 13-11-1400ساعت  8.30الی 9صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات جهت الصاق در محل.

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 13-11-1400ساعت  8.30الی 9صبح