یک باب مغازه خ مدرس

450000000

توضیحات

9709988499700586

140050460000127022
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 981081 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له  محسن گلی  و علیه  سوسن گلی و غیره  دایر بر تقسیم ترکه  ، شعبه 1 اجراي احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال منقول و غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند. مشخصات ملک :

1- فروش یک باب  مغازه به متراژ 61/17 متر مربع با ارتفاع 5 متر (شامل محل بلیط فروشی و سالن انتظار) بالکن به مساحت 35/96 متر مربع و ارتفاع 2 متر  دارای انشعابات آب – گاز – تلفن  مستقل و انشعاب برق سه فاز مشترک با گاراژ لوانتور و سند مشاع  به پلاک ثبتی 3245  از 3244  حوزه ثبتی کرمانشاه  واقع در کرمانشاه  – ابتدای خیابان مدرس  نرسیده به خیابان امیر آباد (کوچه لک ها ) گاراژ لوان تور سابق بر اساس مبایعه نامه  سرقفلی ( 88/8 سهم از 100 سهم)  به محمد حسین اسدی چناره واگذار گردیده است دارای اسکلت آجری سال ساخت 1350 و کف موزائیک – درب شیشه سکوریت – درب کرکره ای آهنی  . در ضمن  ملك  مورد مزايده  با فرض اینکه هیچگونه مشکل پایان کار ومنع قانونی و دیون به ادارات ، توسط  کارشناس  به تاریخ 1400/09/03 به مبلغ 48/000/000/000 ريال ارزيابي گرديده است. 

2- فروش یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی دولول مدل کوسه کالیبر 12 میلیمتر شماره بدنه 11839  و مجوز آن در تاریخ 1362/4/1 با اعتبار 5 ساله صادر و تا تاریخ 1367/4/01 صادر شده که در حال حاضر فاقد اعتبار می باشد و در تاریخ 1400/08/21 کارشناسی و به مبلغ 450/000/000 ریال  ارزیابی گردیده است ، مزایده برای روز شنبه مورخه 1400/11/09 ساعت 10  صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همكف اجراي احكام مدني کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شركت كنندگان در مزايده مکلفند 10% بهای پیشنهادی را قبل از مزايده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

 دادورز شعبه 1 اجرای احکام مدنی کرمانشاه –  اردشير رستمي

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز شنبه مورخه 1400/11/09 ساعت 10  صبح