یک باب مغازه به مساحت 15.54 متر

15500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982160200695
شماره آگهی:
140168460000561822
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بنام خدا

آگهی مزایده فروش ملک ( اموال غیر منقول )

به موجب پرونده اجرائی کلاسه صدرالذکر و برابر دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران له محکوم له خانم فهیمه محمدی علیه محکوم علیه آقای ایوب ولد خانی که به موجب آن محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 3/301/612/000 ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 165/080/600ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت که حسب در خواست محکوم له و به منظور استیفاء محکوم به و نیم عشر اجرائی شش دانگ یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی 124 فرعی از 3692 اصلی واقع در بخش 7 ثبتی تهران به نشانی تهران ، خیابان پیروزی ، خیابان شکوفه ، خیابان درودیان بالاتر از میدان کلانتری پلاک 141 توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و براورد گردیده است و پس از ابلاغ به طرفین حسب اعتراض محکوم علیه به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع که توسط آن هیات به شرح ذیل ارزیابی گردیده ؛

الف؛ مشخصات سند مالكيت :

عرصه و اعيان تجاري (وضعيت خاص طلق) به شماره 124 فرعي از 3692 اصلي قطعه 2 تفكيكي مفروز و مجزا شده از 57 فرعي از اصلي مذكور بخش 7 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران استان تهران به مساحت 15.54 مترمربع واقع در سمت شمال راه پله طبقه همكف كه ملك فوق جزء گذر بيست متري در آينده مي باشد، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات سند تك برگ ششدانگ به شماره چاپي 413788 سري ج سال 96 و به شماره دفتر الكترونيك 139720301043020264 ثبت و صادر شده است .

حدود اربعه تجاري :

شمالاً : ديواريست اشتراكي به تجاري مجاور شرقاً : ديواريست به قطعه اول تفكيكي جنوباً : ديواريست به راه پله مشاعي

غرباً: درب و ديواريست به خيابان

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانبان نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد .

مشخصات ملك :

مغازه تعرفه شده در يك مجموعه 6 واحدي ( چهار واحد تجاري و دو واحد مسكوني ) واقع شده است. ، نما آجري و قديمي ساز مي باشد. مغازه به صورت هم سطح با گذر و با يك دهانه، كف و ديوار سراميك ، سقف گچ و رنگ ، داراي كره كره محافظ مي باشد و انشعابات برق اختصاصي و آب و گاز مشترك و به هنگام بازديد داير و با شغل جگركي به عنوان جگر سراي بچه طهرون فعال مشاهد گرديد و حسب الاظهار در اختيار مستاجر محكوم عليه قرار داشت . با توجه به ميزان عقب نشيني پلاك هاي مجاور پلاك ثبتي مورد ارزيابي در طرح تعريض گذر واقع مي باشد

نظريه كارشناسي :

با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ مغازه به پلاك ثبتي 124 فرعي از 3692 اصلي ( شامل ملكيت و سرقفلي ) بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانبان به مبلغ 15/500/000/000 ريال (يك ميليارد و پانصد وپنجاه ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده روز یکشنبه مورخ 1401/11/09 از ساعت 10 الی11 در اتاق مزایده واقع در تهران خیابان شیخ بهائی شمالی کوچه 12 متری اول مجتمع صدر واحد مزایده ، به فروش میرسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده فروخته خواهد شد و ده درصد بهاء (اخرین مبلغ پیشنهادی )فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن رادر صندوق دادگستري توديع و فیش انرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد (كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد) ، ضمناً طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از حلول مزايده با ارائه كارت شناسائي معتبر به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود. و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09