یک باب مغازه بمساحت 29.12 متر

82992000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920006738633
شماره آگهی:
140168460000633024
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب پرونده اجرائی 0101079 صادره از شعبه 10 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، دعوي له فرشاد نوروز زنگانی و دیگران علیه معصومه فرامرزی و دیگران مبنی بر تقسیم ترکه که بر این اساس ششدانگ يك باب مغازه تجاري ـ پلاك ثبتي 29097 فرعي از 74 اصلي مفروز و مجزي از 2247 به نشاني : تهران ـ گيشا بزرگراه جلال آل احمد ، خيابان چهارم ـ روبروي شهرآرا ـ پلاك 24 ـ كدپستي 1446633866 ـ تلفن ثابت 88240601 ( زمان تحت اجاره آقاي افشاريان شماره تماس همراه 9126234804) حکم به فروش آن صادر گردیده است که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

ـ مشخصات عيني : مغازه كاربري تجاري همكف و بر خيابان بمساحت 29.12 مترمربع ـ دو نبش ـ سمت شرقي ( زمان بازديد تحت اجاره مستاجر و بعنوان سوپرماركت مواد غذايي مورد استفاده است ) . داراي برق و گاز و تلفن مستقل و امتياز آب آن مشترك و مشاعي با كليت ساختمان/آپارتمان مربوطه بوده ، ارزيابي و قيمت گذاري عرصه و اعيان ملكيت و سرقفلي ششدانگ مغازه به مبلغ 82.992.000.000 ريال اعلام نظر ميگردد .

با عنايت به بازديد بعمل آمده و بررسي هاي ميداني و شرايط مكاني و زماني و عوامل موثر، بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي بدون هرگونه معارض احتمالي و منع قانوني در نقل و انتقالات، ارزش روز ششدانگ مغازه به مبلغ 82/992/000/000 ريال پيشنهاد و اعلام مي گردد

مقرر گرديد ششدانگ عرصه و اعيان يک باب مغازه با مشخصات فوق الذکر در مورخه 1401/12/03 از ساعت 10 الي 10/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني نبش چهارراه سميه واحد مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه شش دانگ به مبلغ 82/992/000/000 ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.ضمنا” هزينه انتقال سند رسمي بعهده خريدار ميباشد و اين شعبه هيچ تعهدي در خصوص تخليه و تحويل ملک موصوف ندارد.

شعبه سوم اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي

تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/03