یک باب مغازه بمساحت 28/31 متر

5000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920004377591
شماره آگهی:
140191460000559678
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد
تاریخ صدور:
1401/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده غير منقول (مرحله اول )

در پرونده 0100421 صادره از شعبه 2 دادگاه خانواده ملارد و 0000925 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی ملارد به سود محمد حاج احمدی جهرمی با وکالت محسن حجرگشت و علیه رحیم رستمی اشتبین بخواسته 1/585/256/488 ریال كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري ارزش دو دانگ مشاعی از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 34412 / 2 به نشانی ملارد – سرآسیاب – خیابان دکتر حسابی – روبروی دانش غربی – پاساژ زرین به مبلغ 5/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در راستای ماده 51 ق ا ج ا م 0/634 دانگ از دو دانگ مشاعی از ششدانگ پلاک ثبتی فوق استیفای محکوم به را مینماید سپس مقرر گرديد مزایده در تاريخ 1401/11/17 از ساعت 08/00 تا ساعت 09/00 صبح برگزار و پایان یابد ، ملك موردنظر واقع در به شرح ذیل از طريق مزايده به فروش برسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجرا از ملك بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ فوق در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و 10% كل مبلغ فروش به صورت وجه نقد يا کارت بانکی ( اعلام موجودی) في المجلس از خريدار اخذ و الباقي پس از گذشت يك ماه و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ و ملك به وي تحويل خواهد شد در غیر اینصورت مبلغ 10 % اخذ شده بنفع دولت ضبط میگردد ، مشخصات ملك توقيفي به شرح ذیل مي باشد : ملک به پلاک ثبتی 34412 / 2 شامل دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه بمساحت 28/31 متر مربع به نشانی ملارد – سرآسیاب – خیابان دکتر حسابی – روبروی دانش غربی – پاساژ زرین میباشد / و سایر موارد در خصوص مشخصات کامل و و ضعیت تخلفات کمیسیون ماده صد به پیوست نظریه کارشناسی می باشد .

محل انجام مزايده ملارد -بلوار رسول اکرم -دادگستری شهرستان ملارد -طبقه زیر زمین -واحد اجراي احكام مدني دادگستري ملارد مي باشد .

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ملارد- حسن رضاپناه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17