یک باب عمارت خیابان 15 خرداد

27000000

توضیحات

9709981425200666

140068460000495018
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان رودسر بشماره 0000629 مورخ 15/8/1400  محکوم علیه محمد رضا- معصومه –لیلا – حمید رضا جملگی علی نیا و خانم رقیه غنی پور محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ  ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له محمود رضا علی نیا ونيز پرداخت مبلغ  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره 1  فرعی از3781  اصلی مفروزاز ششدانگ یک باب عمارت وطویله های 3781و یک فرعی از اصلی مذکور بخش 4تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان پانزده خرداد خیابان اکبر نژاد کوچه شیشه گران بن بست حاج حسن دفتری پلاک6  و با کیفیت ششدانگ یک باب طویله طبق سند شماره 1فرعی از 3781اصلی مفروز از ششدانگ یک باب عمارت و طویله شماره های 3781و یک فرعی از اصلی مذکور مشخصات اعیانی حسب بازدید بعمل آمده ملک موضوع کارشناسی دارای یک ساختمان 3طبقه قدیمی همکف و 2طبقه روی همکف با قدمت حدود 50سال بوده نمای ساختمان سنگ و دارای انشعابات آب و برق و گاز شهری است .مساحت عرصه حدود125متر مربع بوده و حسب استعلام صورت گرفته از سامانه طرح تفصیلی تهران ملک در پهنه R251 قرار دارد .  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ 27.000.000.000ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک فوق مسکونی بوده و در حال حاضر در تصرف شخص یا اشخاصی نبوده و خالی از سکنه می باشد .و درب آن نیز بسته می باشد . لذا مقرر گردید  پلاک ثبتی بشماره 1  فرعی از3781  اصلی مفروزاز ششدانگ یک باب عمارت وطویله های 3781و یک فرعی از اصلی مذکور بخش 4تهران  به مبلغ 27.000.000.000ريال در روز یکشنبه مورخ26/10/1400 ازساعت 10الی 10:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

26/10/1400 ازساعت 10الی 10:30