یک باب ساختمان

13500000

توضیحات

9309988111600074

140028460000087482
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مـزایـده نوبت چهارم: (تقسیم ترکه)

مورد مزایده : ساختمان یک طبقه واقع در خیابان قلیانی

در پرونده کلاسه 9901448 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقی همدان شعبه اول اجرای احکام مدنی

خواهان: 1- وراث  مرحومه فاطمه زيوري گل فرزند حسن 2-فرشته قاسمي فرزند ناصر 3-سعيد قاسمي فرزند ناصر

خوانده: 1- وراث مرحوم صغري  2-فريده  3-بتول  4- نادر  شهرت همگی قاسمي

آدرس مورد مزایده :همدان- خیابان قلیانی- خیابان الله اکبر-بن بست شهید رجبی- پلاک 64

مالک : وراث مرحوم غلامعلی قاسمی

مورد مزایده : یکباب ساختمان یک طبقه پلاک ثبتی 18 فرعی از 168 اصلی با استقرار جنوبی با مساحت عرصه حدود 198 متر مربع دارای اعیانی فرسوده ولی قابل استفاده نیمه اسکلت با طاق ضربی در دو قسمت جمعا با زیر بنای حدود 140 متر مربع و دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن ونمای سیمان سفید میباشد  در تاریخ کارشناسی 12-7-1400  ارزش کل بمبلغ 13.500.000.000 ریال میباشد. طبق پاسخ استعلام از شهرداری بشماره 14000131112835 مورخه 1400/1/31 در کاربری مسکونی قرار دارد دارای 10 متر مربع تعریض میباشد  از سال 66 عوارض نوسازی را بدهکار است در خصوص اینکه ملک دارای تخلف میباشد ملک میبایست بازدید گردد ملک در توقیف و بازداشت میباشد.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن اقدام می نماید. به تاریخ 15-9-1400  ساعت 8/30 تا 9 صبح  محل برگزاری مزایده دادگستری کل استان همدان -طبقه اول- واحد مزایده می باشد . مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز نماید.  متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست اصل کارت ملی و  یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد  که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند. 

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات همدان جهت الصاق در محل

یک نسخه در تابلو اعلانات دادگستری نصب گردید

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 15-9-1400  ساعت 8/30 تا 9 صبح