یک باب ساختمان مسکونی

4300000000

توضیحات

9909988954800069

140050460000128001
شعبه اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان كنگاور

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول/غیر منقول  نوبت دوم

در پرونده اجرایی کلاسه 9900375 محکوم له  خانم سمیه قوره جیلی  به طرفیت محکوم علیه حامد آبباریکی دایر بر مطالبه اجرا قصد دارد مال موصوف ذیل را از طریق مزایده حضوری وفق ماده 137قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند:

مشخصات ثبتی ملک:  ملک مورد نظر ششدانگ عرصه وعیان یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 104/48 متر مربع به شماره پلاک 1144 فرعی از 29 و 28 اصلی و شماره ثبتی 972419 الف / 83 می باشد .

آدرس ملک مورد ارزیابی : شهرستان کنگاور -حسن اباد -کوچه آناهیتا 21 -پلاک 12192

 

مشخصات فنی ملک : یکباب ساختمان یک طبقه با سازه اسکلت بنای دیوار آجری باربر و سقف تیر آهن و طاق ضربی و نمای سیمان سفید و نازک کاری داخلی گچ کاری شده می باشد.

ارزیابی ملک: 1-عرصه مطابق سند 104/48 متر مربع به ارزش 2/000/000 ریال 2-اعیان با سازه اسکلت بنایی 78 متر مربع 2/200/000/000 ریال 3- امتیاز آب ، برق ، گاز 100/000/000 ریال

ارزش ششدانگ عرصه و عیان و متعلقات ملک مورد نظر چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال بر اورد و تعیین می گردد.

نتیجه ارزیابی : ارزش عرصه و عیان ملک پلاک 1144 فرعی از 29 و 28 اصلی بنام آقای حامد آبباریکی ، به مساحت عرصه 104/48 متر مربع ، قیمت پایه به مبلغ 4/300/000/000 ریال (چهار میلیاردو سیصد میلیون ریال) براورد می گردد .

که مزایده آن برای روزسه شنبه مورخ  1400/11/12 ساعت 9:00  صبح تعیین گردیده و خریداران می توانند به این اجرا واقع در شورای حل اختلاف کنگاور ( دادگستری سابق) مراجعه تا ترتیب ملاحضه آنها از مال موضوع آگهی مزایده فراهم شود مزایده از قیمت ارزیابی شروع میشود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته و مکلف است 10درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آنرا حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند.در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در مکوعد مقررمطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط خواهد شد .ضمناًکلیه شرکت کنندگان در مزایده موظف هستند قبل از شروع مزایده مبلغ ده درصد ملک مورد ارزیابی شده را به سپرده دادگستری واریز و اصل قبض را به شعبه تحویل نمایند.

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف کنگاور- علی  پورترکاشوندی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روزسه شنبه مورخ  1400/11/12 ساعت 9:00  صبح