یک باب ساختمان مسکونی در کنگاور

رایگان

توضیحات

9909988954400289

140250460000151098
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان كنگاور

1402/09/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

در پرونده اجرایی کلاسه 0200506 له اقایان و خانم ها سمیرا منصوری نیا فرزند علی – حشمت حسن ابادی فرزند اله کرم -محمد حسن ابادی فرزند اله کرم – لیموجان باباقوری فرزند اله داد و شهروز حسن ابادی فرزند بهروز و علیه حامد-فریده-فریبا-الهه و سیمین همگی حسن ابادی فرزندان اله کرم با موضوع  دستور فروش ترکه به شرح فروش یک باب ساختمان مسکونی به شماره ملک 28/723 و29 اصلی به مساحت 187/79 مترمربع واقع در کنگاور شهرک حسن اباد کوچه اناهیتا 16 انتها کوچه ساختمان مسکونی دو کله این اجرا قصد دارد مال موصوف ذیل را از طریق مزایده حضوری وفق ماده 137قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند:

مشخصات مال:  ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به شماره ملک 28/723 و29 اصلی به مساحت 187/79 مترمربع واقع در کنگاور شهرک حسن اباد کوچه اناهیتا 16 انتها کوچه ساختمان مسکونی دو کله به شماره دفترچه مالکیت  378856 الف/81 به نام اله کرم حسن ابادی به شماره شناسنامه 5 کنگاور با عرصه به مساحت 187/79 مترمربع و اعیان ساختمان با اسکلت بنایی آجری سقف تیر آهن و طاق ضربی طبقه همکف شامل هال دو اتاق خواب آشپزخانه حمام و سرویس بهداشتی میباشد. طبقه اول ان به عنوان اصطبل با طاق قوسی شکل آجری میباشد ملک دارای آب برق و گاز شهری است در ضمن ملک از طرف شمال شرق و غرب به گذر دسترسی دارد که هنگام ارزیابی به صورت تخلیه بوده است.ارزش شش دانگ عرصه واعیان ملک مذکور به مبلغ 12/000/000/000 ریال (دوازده میلیارد ریال ) براورد میگردد.

که مزایده آن برای روزمورخ  1402/10/12  ساعت شروع 9 صبح تعیین گردیده و خریداران می توانند به این اجرا واقع در بلوار شهید چمران ابتدای شهرک مهردشت شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کنگاور مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی مزایده فراهم شود مزایده از قیمت ارزیابی شروع میشود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته و مکلف است 10درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آنرا حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند.در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در مکوعد مقررمطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط خواهد شد .ضمناًکلیه شرکت کنندگان در مزایده موظف هستند قبل از شروع مزایده مبلغ ده درصد ملک مورد ارزیابی شده را به سپرده دادگستری واریز و اصل قبض را به شعبه تحویل نمایند.

مدیردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کنگاور-مجتبی رضائی