یک باب ساختمان رباط کریم

520000000000

توضیحات

9709980227800184

140091460000608267
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي 9902753 به نفع محکوم له سعيد غلامي قمصري با وکالت محسن صالحي و مهدي سلامي به ضرر محکوم عليه بهرام سعادتمندي که محکوم است به ميزان 2/629/427/581 ريال در حق محکوم له و مبلغ 5درصد محکوم به بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است عرصه و اعيان يک باب ساختمان (وضعيت خاص طلق) به شماره پلاک ثبتي 3017فرعي از 160اصلي مفروز و مجزي شده از پلاکهاي 1149و 1866 فرعي و قطعه 136تفکيکي فرعي از اصلي به مساحت 438متر مربع با حدود اربعه مندرج در ظهر پيش سند مالکيت تک برگ به شماره چاپي 10699سري ب سال 99 با مستندات مالکيت ماده 147اصلاحي شماره 2874تاريخ 1378/10/28به نام بهرام سعادتمندي انتقال قطعي گرديده است که واقع در رباط کريم چهارراه اصلي نبش کوچه بانک کشاورزي به مساحت 438متر مربع در دو طبقه که طبقه همکف داراي دو واحد مجزي که در يک واحد آن به مساحت حدود 300متر مربع سالن و انباري در اجاره فروشگاه جانبو و يک واحد ديگر آن به مساحت حدود 130متر مربع سالن با بهره برداري با مغازه قنادي و يک واحد در داخل کوچه 5متري به مساحت حدود 8متر مربع به عنوان مغازه تعميرات کفش مورد بهره برداري قرار دارد همچنين طبقه اول به عنوان مرکز دندانپزشکي مورد بهره برداري قرار دارد داراي 2کنتور گاز و 5کنتور برق 3فاز و 3کنتور آب ميباشد که ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملک مذکور به قيمت 520/000/000/000ريال معادل پنجاه دو ميليارد تومان ارزيابي گرديده است که در مورخ 1400/11/10 از ساعت 8صبح الي 9 صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم. بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، طبق ماده 129 قانون اجراي احکام مدني در صورتي که پرداخت بهاي اموال به وعده قرار گردد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/10 از ساعت 8صبح الي 9 صبح