یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۰ متر

55500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920004033063
شماره آگهی:
140191460000601430
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر
تاریخ صدور:
1401/11/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در پرونده ی کلاسه 0101602/5، با عنایت به مفاد دستور صادره از شعبه 5حقوقی اسلامشهردر اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر ، وراث مرحوم عباس کشه فراهانی 1-سپهر 2-یاسین 3-سپند هر سه کشه فراهانی 4-خانم لیلا فلاح کبیر5-خانم بلقیس بیاتی همگی محکومند به مبلغ 16/651/160/000ریال بعنوان محکوم به در حق محکوم له خانم مهشید گرامی پناه و مبلغ 832/558/000 ریال بعنوان نیم عشردولتی در حق صندوق دولت ؛ حسب تقاضای وکیل محکوم له، اموال بشرح ذیل توقیف وازطریق مزایده به فروش خواهد رفت.احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه0101602/5 اجرا فوق در خصوص ارزیابی یک ملک به شماره پلاک ۲۱۲۸۲/ ۵۲ بخش ۱۲ تهران به استحضار می‌رساند: اینجانب پس از اطلاع از قرار کارشناسی با راهنمایی متقاضی از محل وقوع ملک به نشانی: اسلامشهر- قائمیه- زمینهای شهرداری- پروژه شهید باکری- تعاونی منطقه ۲ کوچه لاله ۹- پلاک آبی ۳- قطعه ۸۴ بازدید نموده که شرح و مستندات کارشناسی به قرار زیر است۱- بر حسب تصویر برگه استعلام ثبت از حوزه ثبت ملک اسلامشهر به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر به شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۵۹۰۲3754 مورخ 1401/10/14 مراتب بازداشت پلاک ثبتی ۲۱۲۸۲ فرعی از ۵۲ اصلی بخش ۱۲ تهران – به مساحت ۱۶۶/۳۱ متر مربع مازاد اول با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 14010581059005809 مالک آقای عباس کشی فراهانی فرزند غلامرضا مالک شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ۴۳۲۴۷۷ سری ب سال ۹۷ در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است یک مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره ۱۴۰۰۰۵۸۰۱۰۸۷۰۳۳۴۰ مورخ 1400/10/09 صادره از واحد اجرای اسناد اسلامشهر به نفع خانم لیلا فلاح کبیر و حقوق دولتی برای مالکیت عباس کشه فراهانی بازداشت می باشد

پس از بازدید ملاحظه گردید ملک مورد اشاره یک باب ساختمان چهار و نیم طبقه جنوبی ساز که با اسکلت بتن آرمه نمای سنگ آجر احداث شده است که همکف به صورت پارکینگ کف و دیوار سنگ استخر کوچک طبقات اول الی سوم هر یک در یک واحد مسکونی و هر یک به متراژ تقریبی ۱۰۰ متر مربع و هر یک مشتمل بر دو خواب پذیرایی آشپزخانه و سرویس هاست کف واحد ها سنگ و سرامیک و دیواره در پذیرایی و خوابها با پوشش گچ و نقاشی و سرویسها و آشپزخانه با پوشش کاشی است و نیم طبقه ی چهارم به صورت یک اتاق و سرویس ها می باشد دربهای ورودی ضد سرقت و جنس کابینت ها ام دی اف می باشد سیستم سرمایش کولر گازی و گرمایش از کف و ملک دارای امتیاز آب برق و گاز شهری است.

حسب تصویر جوابیه شهرداری منطقه دو اسلامشهر به شماره ۱۲۰۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ به ریاست محترم شعبه اجرای احکام مدنی اسلامشهر اعلام گردیده پلاک ثبتی ۲۱۲۸۲ فرعی از ۵۲ اصلی دارای پروانه ساختمانی به شماره ۹۸۰۰۱۴۲۰ مورخ 21398/3 بوده که بناهای موجود همکف پارکینگ و استخر و ۴ طبقه فوقانی مسکونی مجموعا به مساحت 547/24 مترمربع اعیانی و مطابق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی و مشرف به گذر ده متری است.

برحسب تصویر پروانه ساختمانی به شماره ۹۸۰۰۱۴۲۰ مورخ 1398/02/03 پلاک ثبتی ۱۲ – ۲۱۲۸۲- ۵۲ با عرصه ای به مساحت ۱۶۶/۳۱ متر مربع دارای بنا در همکف ۲/۷۶ متر مربع لابی پارکینگ ۹۴/۰۶ متر مربع ۱۵/۳۵ متر مربع راه پله ۲/۹۷ متر مربع آسانسور طبقات اول و دوم و سوم هر یک ۹۴/۰۶ متر مربع مسکونی ۲/۷۶ متر مربع لابی ۱۵/۳۵ متر مربع را پله ۲/97 متر مربع آسانسور طبقه چهارم ۳/۱ متر مربع لابی ۱۵/۹۷ متر مربع راه پله ۳/۱۵ متر مربع آسانسور با زیربنای کل به مساحت ۴۸۲/۷۸ متر مربع شهرداری منطقه ۲ اسلامشهر می باشد.

نظریه کارشناسی با عنایت به موارد فوق مدارک موجود من جمله مفاد جوابیه استعلام شهرداری موقعیت محلی و زمانی و سایر عوامل موثر در امر کارشناسی پلاک ثبتی مورد بازداشت در پرونده (۲۱۲۸۲ فرعی از ۵۲- اصلی بخش ۱۲ تهران شامل عرصه و اعیان و مستحدثات فارغ از هرگونه دیون احتمالی و نداشتن منع قانونی جمعاً به مبلغ 55/500/000/000 ریال معادل پنج میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابی می گردد.

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1- مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1401/12/04 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

کلام اله قره بقلو- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/04