یک باب ساختمان احداثی در سه طبقه مساحت زیر زمین 273 متر

908310000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980010500546
شماره آگهی:
140168460000640257
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/11/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده كلاسه 0100913 له آقای حسین بنائی نژاد علیه آقای امیر بنائی ،نژاد آقای علی بنانی نژاد، خانم کبرا بنائی ،نژاد خانم پروانه بنانی نژاد مبنی بر تقسیم ترکه شامل ملک قطعه 2 تفکیکی به شماره پلاک 2567 فرعی از 34 اصلی مفروزه از 445 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران در صورت عدم تقسیم فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق میگیرد به همین منظور ملک موصوف به نشانی تهران، اندرزگو کوی اشکستان پور، کوی ارجمندی، پلاک 13 به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت جریان ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 534/30 متر مربع قطعه 2 تفکیکی به شماره پلاک 2567 فرعی از 34 اصلی مفروزه از 445 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران دیل ثبتهای 154301 و 144299 صفحات 201 و 199 دفتر 439 به نام خانم زهرا حیدری و اکبر بنائی نژاد هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و اسناد مالکیت به شماره چاپی 512314/3 و 512313/3 صادر و تسلیم شده است حدود مالکیت: شمالا به طول 14/08 متر پی به خیابان بعرض 12 متر احداثی از مورد ثبت شرقا پی اشتراکی با قطعه سوم تفکیکی به طول 35/65 متر جنوبا به دیوار پلاک 84 فرعی از 34 اصلی به طول 15/5 متر غربا دیواریست به طول 36/25 متر پی اشتراکی با قطعه اول تفکیکی . مشاهدات از مورد ارزیابی مورد ارزیابی به صورت یک باب ساختمان احداثی در سه طبقه شامل زیر زمین و همکف و طبقه اول میباشد باستناد برگ پایان کار ساختمان شماره 6361 مورخ 58/08/08 صادره از شهرداری منطقه10 تهران با شماره کد نوسازی 425712-10-09-86-27 و با قدمت ساخت حدود 43 سال ، فاقد آسانسور میباشد کف راه پله سنگی بوده و دارای نرده محافظ .میباشد مساحت زیر زمین 273 متر مربع به عنوان پارکینگ و تاسیسات و انباری صادر گردیده لیکن در روز بازدید ، پارکینگ و تاسیسات در محل خود مستقر ، علاوه بر آن یک باب سوئیت نیز در طبقه مذکور تعبیه گردیده که به صورت سرویس کامل دارای امکانات سكونت میباشد کف آن سنگی و دیوارها رنگ آمیزی شده است و راه عبور به حیاط که دارای چندین اصله درخت مثمر و غیر مثمر و استخر میباشد از این طبقه است کف سنگ کاری شده است دارای امتیاز برق جدا .میباشد کف طبقه همکف سنگ لاشه ، دیوارها رنگ آمیزی ، دارای آشپزخانه غیر این ، هال و پذیرایی و چهار اتاق خواب، حمام و سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی ، برق سه فاز مستقل ، سیستم گرمایش شوفاژ موتورخانه و سیستم سرمایش کولر آبی است پنجرهها الومینیومی و درب اتاق ها چوبی و درب ورودی ضد سرقت و مساحت آن 273 متر مربع است. طبقه اول نیز شرایط همکف را داد کف اتاق ه سرامیک کاری است اشپزخانه غیر اوین با کف سنگ لاشه و دیوارهای کاشیکاری شده بمثابه طبقه همکف و مساحت آن نیز 273 متر مربع میباشد . با توجه به مراتب و با در نظر گرفتن موقعیت محل و سمت استقرار و مساحت و گذرهای مشرف و با فرض صحت مدارک استنادی و فارغ از هر گونه بدهی یا تعهد به ادارات و ارگانهای دولتی و غیر دولتی به نوعی که انتقال ملک به غیر هیچگونه منع قانونی نداشته باشد ارزش ششدانگی ملک در وضع موجود مبلغ 908/310/000/000 ریال برآورد و اعلام میگردد. مزایده در تاریخ روز 1401/12/01 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش خیابان فناخسر و پلاک 73 بفروش میرسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزايده فى المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت توديع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد.کسانی که تمایل به بازدید مورد معامله دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند.

دادورز اجرای احکام شعبه ۱۰۶ مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/01