یک باب خانه نقلیه

10600000

توضیحات

9009988311800523

140050460000129765
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول و منقول

 

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 9901001 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای / هوشنگ رحیمی سرداری  وعلیه آقای/ خانم حیران رحیمی و غیره  دایر بر محکومیت فروش ملک ماترک مرحوم آزاد بخش رحیمی سرداری  ، شعبه 8  اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک:

ملک اول:

آدرس :کرمانشاه نقلیه خیابان 15متری روبروی اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره)پلاک28کدپستی 6719758367

پلاک ثبتی: بر اساس تصویر مدارک ابرازیتحت پلاک ثبتی شماره 3866 فرعی از 900و901 فرعی از11و19-اصلی بخش سه شهر کرمانشاه می باشد.

توضیحات:ششدانگ یک قطعه زمین قطعه دوم تفکیکی که بصورت خانه درآمده است به مساحت 199/20مترمربع که  مشتمل بر هال وپذیرایی  چهار اتاق آشپزخانه و سرویس کامل و پارکینگ و انبار همکف به مساحت مجموعاً 55مترمربع و مساحت اعیان اول  به مساحت تقریبی 145 مترمربع می باشد. سازه ملک مصالح بنایی غیر مسلح و نمای خارجی سنگ است. قدمت بنا بیش از سی سال تخمین زده می شود و مستلزم تعمیرات می باشد.دارای انشعابات معمول است.

با عنایت به توضیحات فوق الذکر ارزش ششدانگ ملک مورد کارشناسی با توجه به موقعیت مکانی و بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون و تعهدات و مبالغ ترهینی  جرائم بدهی ها  تخلفات تعریض قرارگیری در طرحهای عمرانی وغیره و سایر شرایط ذکرشده با وضعیت موجود در شرایط فعلی بازار مسکن به مبلغ13.100.000.000ریال (سیزده  میلیارد و صد میلیون ریال)جهت قیمت پایه مزایده اعلام می شود.

ملک دوم:

آدرس :کرمانشاه نقلیه خیابان 14متری دبیری فرعی هرمزی پلاک79 کد پستی 6719737576

پلاک ثبتی: بر اساس تصویر مدارک ابرازی  تحت پلاک ثبتی شماره 1260 فرعی مجزی شده از اراضی ده مجنون  و چمن پلاک شماره 11 و 19-اصلی واقع در حومه بخش سه کرمانشاه.

توضیحات: ششدانگ  یکباب خانه به مساحت تقریبی 100مترمربع که در دو طبقه احداث شده و هر طبقه مشتمل بر هال وپذیرایی  یک اتاق آشپزخانه و سرویس کامل به مساحت زیربنای تقریبی 80مترمربع در مجموع 160 مترمربع می باشد. سازه ملک مصالح بنایی غیر مسلح و نمای خارجی سنگ است. قدمت بنا بیش از سی سال تخمین زده  می شود.دارای انشعابات معمول است.

با عنایت به توضیحات فوق الذکر ارزش ششدانگ ملک مورد کارشناسی  با توجه به موقعیت مکانی و بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون و تعهدات و مبالغ ترهینی  جرائم بدهی ها  تخلفات تعریض قرارگیری در طرحهای عمرانی وغیره و سایر شرایط ذکرشده با وضعیت موجود در شرایط فعلی بازار مسکن به مبلغ10.600.000.000 ریال ( ده میلیارد و ششصد میلیون ریال)جهت قیمت پایه مزایده اعلام می شود.

ملک اراضی کشاورزی واقع در  بخش سر فیروز آباد روستا ی سردار  پلاک 201 اصلی  نظریه خود را به شرح ذیل بحضور تقدیم مینمایم.

ارزیابی اراضی کشاورزی ماترک مرحوم آزاد بخش رحیمی سرداری  و امتیاز مجوز مرتع داری .

مشخصات فنی

مدارك به استناد تصوير گواهي حصر وراثت صادره از شعبه ششم شوراي حل اختلاف به شماره 90/32 مورخ 11/7/1390 وراث حين الفوت مرحوم آزاد بخش رحيمي سرداري عبارتند از هوشنگ  افشار، گلناز، بي بي، پريناز،آمنه و حيران همگي رحيمي و همسر متوفي ريحان قرباني به استناد گزارش كارشناس منتخب شعبه هيجدهم دادگاه عمومي حقوقي كرمانشاه (مهندس دامكاديو) در خصوص پرونده به شماره بايگاني 900524 كروكي و متراژ اراضي مشخص گرديده است. مساحت كل قطعات 53399 مترمربع مي باشد. 1- قطعه معروف به جلو به متراژ 14750 مترمربع 2- قطعه معروف به تگرگ باريده به متراژ 11000 مترمربع 3- قطعه معروف به پل زاخ به متراژ 7370 مترمربع 4- قطعه معروف به جاده خرگ گدار به متراژ 9779 مترمربع 5- قطعه معروف به پشت توه به متراژ 10500 مترمربع به استناد اجرائيه صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقي شهرستان كرمانشاه به شماره 9910428311800199 مورخ 6/10/1399 حكم به فروش ماترك مرحوم آزاد رحيمي در پنج قطعه زمين كشاورزي به مساحت 53399 مترمربع صادر گرديده است. شرح كارشناسي با مراجعه به محل و نقشه برداري مجدد از قطعات معرفي شده در كارشناسي اوليه قطعات به شرح ذيل مي باشند. 1- قطعه معروف به جلو ديم به متراژ 15806 مترمربع (درجه2) 2- قطعه معروف به تگرگ باريده ديم به متراژ 12316 مترمربع (درجه2) 3- قطعه معروف به پل زاخ ديم به متراژ 7370 مترمربع (درجه2) 4- قطعه معروف به جاده خرگ گدار ديم به متراژ 10723 مترمربع (درجه1) 5- قطعه معروف به پشت توه ديم به متراژ 14276 مترمربع (درجه3) زمين درجه يك 1.000.000.000 ارزش هر هكتار(ريال) 1/072 مساحت 1.072.000.000 ارزش كل(ريال) زمين درجه دو 650.000.000 ارزش هر هكتار(ريال) 3/549 مساحت 2.306.850.000 ارزش كل(ريال) زمين درجه سه 450.000.000 ارزش هر هكتار(ريال) 1/427 مساحت 642.150.000 ارزش كل(ريال) مساحت كل 6/048 جمع مبلغ 4.021.000.000 نتيجه گيري: اراضي مورد دعوي در پنج قطعه بصورت ديم به متراژ 6/048 هكتار با توجه به موقعيت قرار گيري قطعات، شيب زمين، توپوگرافي منطقه، حاصلخيزي خاك ، مقدار دسترسي به زيرساختهاي منطقه، ارزش هر قطعه به تفكيك و ساير عوامل موثر بر قيمت گذاري به ارزش 4/021/000/000 ريال معادل چهارصد و دو ميليون و يكصد هزار تومان ارزيابي و برآورد مي گردد..

الف) اسلحه گلوله زنی برنو

1 الف)اسلحه گلوله زني برنو 1)برابر مندرجات پرونده كارت مجوز سلاح برنو مدل پنج تيرگلنگدني لوله بلند ساخت ايران داراي كاليبر 7/92ميليمنر به شماره بدنه 2336 ارنوع گلوله زني شكاري بنام مرحوم آزاد بخت رحيمي سرداري مي باشد كه سلاح سالم و قابليت تيراندازي دارد 2)سلاح موصوف بظراينجانب برابر عرف بازار قيمت وارزش آن براساس قيمت تقريبي روز ملغ 530000000ريال معادل پانصد و سي ميليون ريال (معادل پنجاه وسه ميليون تومان)تعيين ميگردد ب)سلاح شكاري ساچه زني(پران) 1)برابر محتويات پرونده وبا توجه به اينكه سلاح شكاري ساچمه زني پران تك لول مدل كوسه داراي كاليبر 12ميليمتر ساخت كشور بلژيك به شماره بدنه 67551 كه با مندرجات در مجوز سلاح مطابقت وهمخواني داشته و سلاح سالم وآماده بكار مي باشد وسلاح داراي مجوز بنام مرحوم آزادبخت رحيمي سرداري از حفاظت اطلاعت ارتش مي باشد 2)سلاح شكاري فوق باتوجه به نوع وكيفيت آن وكشور سازنده در حال حاضر مبلغ 480000000ميليون ريال معادل چهل و هشت ميليون تومان ارزش وقيمت آن تعيين ميگردد. 3)باتوجه به اينكه اين گونه اموال قابليت تقسيم ندارند در صورت احراز ماترك بودن مي بايست معادل ارزش ريالي آن براساس قوانين حاكم برارث و به نسبت سهم ببن وراث تقسيم گردد. اينك نظريه كارشناسي جهت هرگونه اقدام تقديم ميگردد

در ضمن  هر دو ملک مسکونی توسط کارشناس رسمی به تاریخ1400/08/04 کارشناسی  شده است و اراضی کشاورزی  مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1400/08/16 کارشناسی  شده است و دو قبضه سلاح شکاری نیز  د رمورخ 1400/07/25توسط کارشناس ارزیابی گردیده و مزایده برای روز  سه شنبه  مورخ 1400/11/12ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره IR740100004056012907595698

نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه(علی الله مرادی )


اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/12ساعت 10/30صبح