یک باب خانه مسکونی واقع در شهرک مدنی

15000000000

توضیحات

9609988110900803

140028460000108699
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده  نوبت اول

مورد مزایده :یک باب خانه مسکونی واقع در شهرک مدنی

  در پرونده کلاسه 9901320 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 9محاکم  دادگستری همدان –شعبه 3اجرای احکام مدنی

محکوم له :مریم رضایی مجد

محکوم علیه:مهدی کوکبی 

محکوم به :حدود پرداخت، 496.000.000 ریال بابت اصل خواسته و سایر هزینه های مندرج در اجراییه  در حق محکوم له  ونیم عشر دولتی برابر قانون

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست  محكوم له  اقدام به توقیف یک باب خانه مسکونی نموده است

مشخصات ملک:

احتراما عطف به شماره ابلاغيه 140028100013263720 بتاريخ 30/08/1400 در خصوص دعوي خانم مريم رضائي بطرفيت آقاي مهدي كوكبي در پرونده شماره 9609988110900803 بشماره بايگاني 9901320 ؛ بدينوسيله باستحضار ميرساند با عنايت به بازديد و معاينه فني از بيرون محل موضوع پرونده واقع در شهر همدان – شهرك مدني فاز يك – انتهاي خيابان آزادگان – بعد چهارراه آزادگان – پشت پارك وليعصر عج – كوچه شقايق 5 – جنب فرعي 2 پلاك يك كه در معيت خوانده پرونده صورت پذيرفت نتيجه بشرح ذيل ارائه ميگردد . 1 ) مشخصات كلي : ملكي موصوف عبارتست از ششدانگ يك قطعه زمين بشماره پلاك ثبتي 6330/19 كه در دفتر 142 ، صفحه 154 بشماره 43622 به ثبت رسيده است كه در زمان بازديد داراي اعياني بمتراژ حدودا 150 مترمربع در قالب يك طبقه با اسكلت آجري و با قدمت بالاي 20 سال بهمراه انشعابات چهارگانه بود . پلاك ثبتي ياد شده فاقد نماكاري و بنا به اذعان خوانده تجهيز شده با امكانات است كه در ارزيابي لحاظ شده است . 2 ) ارزيابي : با عنايت به بررسيهاي فني بعمل آمده و در نظر گرفتن عوامل موثر در ارزيابي بالاخص نوسان موجود در بازار املاك و مستغلات ، ارزش كل پلاك ثبتي ياد شده بدون احتساب ساير بدهيهاي احتمالي به مراجع ذيربط همچون دارائي ، شهرداري و …. جمعا مبلغ 15/000/000/000 ريال ( پانزده ميليارد ريال ) محاسبه و اعلام ميگردد لازم به توضیح اینکه مساحت کل ملک مذکور 200متر مربع میباشد.

لذا این اجراء بتاریخ 11-11-1400ساعت  8.30 الی 9صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات جهت الصاق در محل.

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 11-11-1400ساعت  8.30 الی 9صبح