یک باب خانه قدیمی

440000000

توضیحات

9509983659200720

140009460000254982
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده/دستور فروش نوبت دوم

واحد  شعبه  اول  اجراي احکام مدني  کاشان با توجه به دستور فروش رقبه مشاعي در پرونده كلاسه فوق  صادره از شعبه  9  دادگاه عمومي حقوقي كاشان به سود خانم اعظم دهقاني و زيان آقايان نعمت اله و حسينعلي  هردو جماليان هنجني مبني برفروش6دانگ عرصه و اعيان يک باب خانه قديمي به شماره پلاک ثبتي 1311 فرعي از 53  اصلي بخش 2 کاشان واقع در خيابان امام خميني ره-  کوچه بنياد شهيد – سمت راست کوچه حسينيه ثاراله- بالاتر از حسينيه-روبروي پلاک آب 92205  ومبلغ 21/000/000 ريال بابت هزينه کارشناسي و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/14 از ساعت 11 صبح  شعبه  اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به  شعبه اول اجراي احکام حقوقي دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : ملك مذكور با كد نوسازي 1-2-8-5-1 داراي عرصه حدود 253 مترمربع، اعيان قديمي و كلنگي با سازه ديوار باربر خشتي و سقف پوششي با قدمت بالاي 50 سال در دو طبقه زيرزمين و همكف جمعا 154 مترمربع، حياط مخروبه و امتيازات شهري مي باشد. طبق بررسي هاي انجام شده در شهرداري مقداري از پلاك در طرح تعريض معبر قرار داشته كه باقيمانده اين پلاك نبش معبر 12 متري واقع خواهد شد. نظر به اينكه در ارزيابي عوامل مختلفي از قبيل ميزان عرصه ، نوع و قدمت و كيفيت بنا، موقعيت محلي و مكاني، معابر دسترسي به ملك و ميزان بر، شرايط عرضه و تقاضا و….. موثر مي باشد لذا با در نظر گرفتن كليه شرايط و عوامل موثر در موضوع، ارزش شش دانگ پلاك مزبور برابر با 440/000/000 (چهارصد و چهل ميليون) تومان برآورد و ارزيابي گرديده است . شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان- کريمي

استان اصفهان- شهرستان كاشان- ميدان امام رضا- بلوار بوستان- دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ  1400/11/14 از ساعت 11 صبح