یک باب خانه در 2 طبقه به مساحت 120 متر

36800000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980213700349
شماره آگهی:
140168460000555432
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

 

اگهی مزایده اموال غیر منقول

 

بموجب پرونده کلاسه 0100860ج و دادنامه صادره از شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهان نگین صفرنژاد

و خواندگان خدیجه عسگری و غیره… دایر بر فروش ملک به پلاک ثبتی 2/3529 مفروزی 456 بخش 12 و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه شماره 140068390005687210 صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر به آدرس تهران شاد آباد کوی 17 شهریور 15 متری دوم جنوبی کوچه حسینی میرزاجانی به شرح:یک باب خانه در 2 طبقه به مساحت 120 متر مربع .دو طبقه مستقل نسبتا” بازسازی شده است.ملک دارای آب برق گاز کولر آبی بخاری گاز سوز،ملک دارای درب ورودی ماشین رو حیاط است.پوشش دیوار حیاط سنگ و کف آن موزاییک فرش شده است.ملک قابلیت تجمیع با املاک همجوار دارد توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11:00 مورخ 1401/10/21 در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده از قیمت 36/800/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/21