یک باب آپارتمان مسکونی

2000000000

توضیحات

9909982166200002

140068460000508046
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی اموال غیر منقول نوبت اول ” بدینوسیله به اطلاع می رساند مرحوم حسین قاسمخانی  با سپردن سند شماره ثبتی  9761    فرعی از  6713  اصلی بخش  2    تهران به آدرس نارمک  –  نظام آباد – سبلان جنوبی – کوچه شکوفه – پلاک 16  ضمنانت محکوم علیه شهرام قاسمخانی  را در پرونده  کلاسه فوق نموده است و  به علت عدم معرفی  محکو علیه  در موعد مقرر قانونی و دستور دادستان محترم و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ یک قطعه زمین /  -یک باب آپارتمان مسکونی  به مساحت 85/78  متر مربع  به انضمام 33/15 متر مربع  انباری ارزش شش دانگ آپارتمان موصوف به قیمت بیست میلیارد ریال معادل ( 2/000/000/000  تومان  )  برآورد شده است .  فلذا برای روز    مورخه  1400/11/5  از ساعت  10  الی  11  صبح در محل اجرای احکام کیفری مزایده حضوری برگزار می گردد . طالبین میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر در مدت 5 روز قبل از روزی که برای فروش معین گردیده مال مزایده را ملاحظه نمایند . مال موضوع آگهی مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده به صورت کتبی قبول کرده باشد و با توجه به اینکه دائره اجرای احکام می تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالا قتضاء به وعده قرار دهد در این مدت برنده مزایده باید ده / 10 درصد بها را به عنوان سپرده  به شماره حساب 2171299034006 بانک ملی کد 517 شعبه جشنواره واریز و قبض آنرا  به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر مهلت مذبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد در ضمن تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت .//

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخه  1400/11/5  از ساعت  10  الی  11  صبح